Index omhoog

Pretium Telecom klacht geschil en rechtszaak

Laatste nieuws.
Verbeterde wetgeving.
Klachten.
Bel me niet register.
Ontbinding nieuw contract.
Opzeggen bestaand contract.
Privilege klacht en opzeggen (van Pretium).
XCLNT klacht en ontbinden (van Pretium).
Quatel klacht en ontbinden (van Pretium).
Suprieur klacht en ontbinden (van Pretium).
Het Pretium-imperium van Niks.
Geschillencommissie.
Kantonrechter, gewonnen!
Strafrechtelijke procedure.
Doelstelling.
Koude werving (cold-calling).
Incasso terugboeken.
De voicelog en het rectificatie spook.
Documenten Geschillencommissie.
Uitspraken Geschillencommissie.
Documenten Kantonrechter.
Links.
TV-uitzendingen.
Uitspraken in rechtszaken Pretium.
Links ACM (voorheen Consumentenautoriteit), Geschillencommissie.
Links ACM (voorheen OPTA).
Kamerstukken.
Kamerstukken zakelijke telefonie.

Laatste nieuws.

Verbeterde wetgeving.

Vanaf 13 juni 2014 is een blunder in de wetgeving gerepareerd. Een contract via telefonische werving wordt nu pas geldig na schriftelijke bevestiging door de klant. Bovendien wordt de bedenktermijn verlengd naar 14 dagen na ondertekening contract. Zie de nieuwe specifieke regels voor telemarketing.

Helaas houdt ook nu Pretium zich hardnekkig weer niet aan de wet, zie de Welkomstbrief vanaf 13 juni 2014. De bedenktermijn is wel verlengd naar de wettelijke 14 dagen, maar geen spoor te bekennen van de vereiste schriftelijke bevestiging!.
Pretium verklaart desgevraagd, dat het drukken op de telefoontoets "1" ook geldt als schriftelijke bevestiging en laat de misleide bejaarden dit nu ook braaf aan het eind van de voicelog doen. Inmiddels heeft de Autoriteit Consument & Markt deze truc nadrukkelijk ontmaskerd, zie Consuwijzer:
Wordt er tijdens het hetzelfde telefoongesprek aan u gevraagd om op een bepaalde telefoontoets te drukken ter bevestiging van de overeenkomst? Of wordt u gevraagd "ja" te zeggen en wordt dat op band opgenomen? Dan hebt u nog niet schriftelijk ingestemd. Er is dan dus nog geen geldige overeenkomst tot stand gekomen.

Pretium heeft de boodschap uiteindelijk zelf enigszins begrepen en maakt momenteel gebruik van de Welkomstbrief vanaf .. december? 2014. Maar nog steeds geen spoor van de vereiste schriftelijke bevestiging. Pretium belt de klant nu kort na ontvangst van de Welkomstbrief nogmaals op en vraagt dan om bevestiging van de overeenkomst middels de belachelijke telefoontoets "1".
Ook deze tweede truc gaat niet op. In de Memorie van Toelichting bij de wet artikel 230v lid 6 blz. 53 staat over de schriftelijkheidsvereiste te lezen:

Daarbij moeten de woorden "gevolg van het gesprek" ruim worden opgevat. Belt een handelaar de consument met het verzoek om terug te bellen, met als doel het sluiten van een overeenkomst op afstand, dan zal deze ook onder de regeling vallen. Een andere uitleg zou immers meebrengen dat de regeling eenvoudig kan worden omzeild.

Met een tweede vrijwillig gesprek op initiatief van de klant wordt niet voldaan aan de schriftelijkheidsvereiste. Een tweede afgedwongen gesprek op initiatief van het bedrijf (Pretium) zal dus zeker niet voldoen!

Wettelijk is er in beide gevallen nog geen contract en volgens de wet hoeft u dus ook niet te ontbinden. De bedenktermijn van 14 dagen is pas van toepassing, nadat u schriftelijk hebt bevestigd.

De "Welkomstbrief vanaf 13 juni 2014" is overigens van een bejaarde dame, die, net als mijn vader, voor de tweede keer een Pretium-abonnement kreeg aangesmeerd, terwijl ze toch absoluut niet met Pretium wil bellen. Dit is geen toeval. Pretium probeert het steeds opnieuw en gaat door tot de bejaarde dement is en er geen mantelzorger is, om de boel weer terug te draaien. Het moge duidelijk zijn, dat deze "slimme" aanpak van Pretium uiteindelijk ook lukt, anders deed Pretium het niet.

Op 2 september 2014 heeft TweedeKamerlid Mei Li Vos (PvdA) vragen gesteld over "het telecombedrijf Pretium en het schriftelijkheidsvereiste", die op 17 september door minister Kamp zijn beantwoord. Het probleem Pretium heeft de aandacht van de Autoriteit Consument & Markt en deze zal bij overtreding van de nieuwe wet handhavend optreden.

Op 6 oktober 2014 heeft AVROTROS Radar naar aanleiding hiervan weer een uitzending aan Pretium besteed. Het opgenomen telefonische wervingsgesprek maakt nog eens duidelijk, hoe het komt, dat zoveel bejaarden zich door Pretium laten misleiden, terwijl ze helemaal niet bij KPN weg willen: "Pretium Telecom biedt een korting aan, u blijft op het netwerk van KPN en er verandert helemaal niets".
De uitzending laat zien, dat Pretium bejaarden wijs maakt, dat ze aan het contract vast zitten, zonder dat Pretium een schriftelijke bevestiging heeft, die sinds de nieuwe wet van 13 juni 2014 verplicht is.

Pretium verklaart desgevraagd, dat het drukken op de telefoontoets "1" ook geldt als schriftelijke bevestiging en laat de misleide bejaarden dit nu ook braaf aan het eind van de voicelog doen. Leuk verzonnen, maar niet iedere elektronische bevestiging is gelijkwaardig met een schriftelijke bevestiging en daar zal geen rechter intrappen. Bij een elektronische overeenkomst moeten een aantal verplichtingen worden ingevuld door de verkopende organisatie. Indien bijvoorveeld e-mail wordt gebruikt, dan moet de overeenkomst raadpleegbaar zijn en dus bij de e-mail zijn bijgesloten. Bij de Pretium-truc met de telefoontoets wordt niet aan deze verplichting voldaan. Bovendien is Pretium zelf het levende bewijs, dat deze truc de klant niet voldoende beschermt tegen misleiding.
Wel hoopt Pretium via deze truc en "eindeloos" procederen een eventuele boete heel lang uit te kunnen stellen.

TweedeKamerlid Mei Li Vos (PvdA) heeft opnieuw vragen gesteld over Pretium en het schriftelijkheidsvereiste, die op 7 november 2014 zijn beantwoord. Ze dringt hierin aan op ingrijpen door de Autoriteit Consument & Markt. Minister Kamp zegt helemaal niets toe en doet zelfs geen uitspraak over de Pretium-truc met de telefoontoets.

Omdat Pretium nog steeds doorgaat met overtreden van de wet en misleiden van kwetsbare bejaarden heeft Mei Li Vos op 17 december 2014 nogmaals vragen gesteld, waarbij ze nogmaals aandringt op ingrijpen van de Autoriteit Consument & Markt, omdat dit de enige instantie is, die dit wangedrag van Pretium kan stoppen. Deze zijn op 22 januari 2015 opnieuw zonder harde toezegging beantwoord.
Inmiddels bestaat de schriftelijkheidsvereiste bijna een jaar en is er geen spoor te bekennen van enige handhaving door de Autoriteit Consument & Markt, terwijl bewijs toch op straat ligt. De (dementerende) bejaarden moeten participeren en als ze zo stom zijn om dat niet goed doen, kunnen ze kennelijk gewoon de pot op. Ook daarbij hoeven ze van deze regering geen hulp (zorg) te verwachten.

Opmerkelijk is, dat er wel sprake is van handhaving uit onverwachte hoek: door Pretium zelf. Pretium heeft concurrent-oplichter Belcentrale middels een kort geding verweten, klanten over te zetten zonder de vereiste wilsuiting. Die eis is nog toegekend ook (15 april 2015). Pretium, die zelf het laatste jaar geen enkele geldige wilsuiting van klanten heeft gevraagd, meent op grond van deze uitspraak 200.000 euro dwangsom op te kunnen eisen. Recht?

Klachten over Pretium staan verspreid over het internet. Een aantal recente klachten, waaruit duidelijk blijkt, dat Pretium bejaarden een contract probeert aan te smeren, zonder om de vereiste schriftelijke instemming te vragen, vindt u hier.

Zie verder de uitgebreide informatie t.b.v. het ontbinden van het contract met Pretium.

De voorspelling, dat de aanpassing van de wet een definitief einde zou betekenen van de misselijk makende misleiding van kwetsbare bejaarden door Pretium/Privilege, is dus vooralsnog voorbarig.

Wel zijn de belangrijkste doelstellingen van deze pagina's bereikt en kunnen wettelijk via dubieuze telefoongesprekken niet langer ongewenste abonnementen worden aangesmeerd.
Dit is met name te danken aan vele forum-bijdragen bij TROS-Radar en VARA-Kassa, de Telefoongids van HerrDoktorOetker, de onthullende uitzendingen van VARA-Kassa en TROS-Radar, de Tweede Kamerleden Mei Li Vos (PvdA), Sharon Gesthuizen (SP) en Ine Aasted-Madsen (CDA), en aan staatssecretaris Frank Heemskerk (PvdA).

Bel me niet register.

Als u wilt voorkomen dat u via een simpel telefoontje met een ongewenst contract wordt opgezadeld of als u een hekel heeft aan de ongewenste verkoop-telefoontjes, meldt u zich dan aan bij het Bel-me-niet register . U bent er dan voorgoed vanaf. Denk ook aan kwetsbare (oudere) familie en kennissen!!
Eerdere aanmeldingen bij het "Infofilter" zijn door het "Belmeniet-register" overgenomen, maar verlopen 3 jaar na de laatste aanmelding bij "Infofilter".

Er kan maximaal 6 weken voorbij gaan, voordat uw aanmelding volledig via het Bel-me-niet Register is doorgevoerd. Heeft u zich ingeschreven in het Bel-me-niet Register en wordt u desondanks toch gebeld, dan kunt u hier een klacht indienen bij Consuwijzer. Alleen bij veelvuldige klachten wordt een bedrijf aangepakt, doen dus!

Helaas is ook hier een heel groot gat in de wetgeving gecreeerd, waar Pretium dankbaar misbruik van maakt. Ondanks inschrijving in het BelmenietRegister mag Pretium u toch bellen voor een vergelijkbaar product, als u ooit klant bent geweest van Pretium. Zie bovenstaande link.

Ontbinding nieuw contract.

Deze pagina is mede mogelijk gemaakt door Pretium Telecom. Dit bedrijf maakt deel uit van het ondoorzichtige "imperium" van de "heer" Nyks.

Op 29 september 2007, vlak voor de verhuizing naar een verzorgingstehuis, werden mijn ouders gebeld door Pretium. Mijn vader (82 en slechthorend) dacht de verhuizing van de telefoon te regelen en stemde toe. Toen hij het welkomstpakket ontving stuurde hij binnen de wettelijke termijn een ontbindingsbrief, maar de ontbinding werd door Pretium geweigerd. Het gevolg was dat mijn ouders geen telefoon hadden op hun nieuwe adres. Noodgedwongen werd bij de KPN op het nieuwe adres een nieuwe aansluiting met een nieuw telefoonnummer aangevraagd.

Bij de "geheel onpartijdige" Geschillencommissie werd verloren. Via toetsing van deze uitspraak bij de kantonrechter is uiteindelijk gewonnen en het contract ontbonden.

Op 4 mei 2009 deed Pretium opnieuw een brutale poging om mijn vader een abonnement aan te smeren. Het inleidend wervingsgesprek was kennelijk zo misleidend, dat mijn vader weer "ja" zei. Een paar dagen later rolde de beruchte welkomstbrief door de bus. Pretium was waarschijnlijk toch bang voor de controles van de Consumentenautoriteit, want ze belden zelf, omdat de voicelog niet voldoende zou zijn en ontbonden 2 dagen later schriftelijk de overeenkomst.

De hier verzamelde informatie is bedoeld voor slachtoffers van dit frisse bedrijf. Er is uitgebreide informatie t.b.v. het ontbinden van het contract met Pretium. Hier staat ook een beschrijving en afweging van vervolg-acties, mocht de ontbinding mislukken.

Heel veel informatie is te vinden in de Telefoongids van HerrDoktorOetker, met achtergronden, aanwijzingen voor ontbinding van een (Pretium) contract en vele voorbeeldbrieven.

Geschillencommissie.

Vaak weigert het bedrijf de gevraagde ontbinding toe te staan. Daarom is er de nodige informatie voor consumenten, die overwegen een geschil bij de Geschillencommissie Telecom aan te kaarten of die bezig zijn met het verweer voor deze Geschillencommissie.
Er is een beschrijving, hoe de procedure bij de Geschillencommissie kan worden opgestart.
De Documenten Geschillencommissie. zijn verzameld naar aanleiding van de door ons gevoerde procedure bij de Geschillencommissie.
De commissie heeft gedeelten uit belangrijke, eerder gedane uitspraken gepubliceerd. De getoonde uitspraken bevatten helaas vele fouten, zijn onvolledig en sterk verouderd. Op deze site zijn daarom een aantal volledige en nieuwere uitspraken verzameld (zie Uitspraken Geschillencommissie.)
Het geschil is helaas vanwege "dwalingen" van de Geschillencommissie op alle punten verloren, maar....

Kantonrechter, gewonnen!

Als je het niet eens met een uitspraak van de Geschillencommissie kun je binnen 2 maanden na dagtekening aangeven, dat je de uitspraak wilt toetsen bij de gewone (kanton)rechter. We hebben daarvoor de bijgaande dagvaarding op 21 augustus 2008 bij Pretium Telecom laten bezorgen door een gerechtsdeurwaarder te Haarlem.
Pretium Telecom heeft 4 weken uitstel gevraagd en hierop gereageerd met een antwoord. Dit antwoord bevatte o.a. een "exceptie van onbevoegdheid", waarin Pretium Telecom stelt, dat de toetsing te laat is aangevraagd. Waarschijnlijk is deze truc alleen bedoeld om 8 weken tijd te rekken.
Vervolgens is hier een tweede verweer (Conclusie van Repliek) op ingediend, waarin o.a. de te late indiening wordt tegengesproken.
Rond half december heeft de rechtbank in een tussenvonnis besloten de door Pretium opgeworpen exceptie te verwerpen en opnieuw een conclusie van repliek te vragen.
Pretium heeft voor de Conclusie van Dupliek opnieuw 4 weken uitstel gevraagd en gekregen. De uitspraak van de kantonrechter in Haarlem wordt op 1 april 2009 gepland.
Maar opnieuw een truc uit de doos van Bird & Bird, om tijd (7 weken) te rekken. Pretium vraagt een pleidooi-zitting aan, de uitspraak wordt verschoven naar 27 mei 2009.
Pretium heeft de procedure in totaal 23 weken weten te rekken, maar uiteindelijk hebben we na ruim 39 weken toch gewonnen, zie uitspraak.
Bij het pleidooi zijn een groot aantal onrechtmatigheden naar voren gebracht. Bij de uitspraak heeft de rechter zich beperkt tot een tweetal tekortkomingen:

Strafrechtelijke procedure.

Als Pretium Telecom ook na herhaalde pogingen niet wil ontbinden en als je vindt dat je misleid bent of dat zonder toestemmming geld is afgeschreven, dan kun je een klacht indienen bij de Hoofdofficier te Haarlem. Bijgaand document bevat uitleg en een voorbeeld.
Hieraan zijn geen kosten verbonden. De Hoofdofficier zal in eerste instantie de klacht niet behandelen. Pas bij een groot aantal gelijksoortige klachten of bij grote publieke ophef zullen de klachten behandeld worden.

Doelstelling.

Het belangrijkste doel van deze pagina's is, er voor te zorgen, dat de rechtsbescherming, die de wet Koop op Afstand, de regels van de OPTA en de regels van Currence (incasso) aan de consument biedt, zo nauwkeurig mogelijk wordt toegepast.
Totnutoe blijven zowel de OPTA, als de Geschillencommissie, als Currence op dit punt ernstig in gebreke en is er nog veel werk te doen.

Een tweede doel is verdere aanscherping van de Wet en de regelgeving, om de kans op oplichting via telefonische colportage te minimaliseren.

Koude werving (cold-calling).

Bij telefonische verkoop wordt de klant onder andere beschermd door de wet Koop op Afstand.
Deze wet lijkt echter voornamelijk gebaseerd op bestellen via internet en houdt helaas geen rekening met de mogelijke praktijken bij telefonische verkoop via cold-calling (waarbij een bedrijf onverwacht opbelt om een product of dienst te slijten) . Volgens de wet is telefonische instemming voldoende om aan een overeenkomst vast te zitten, De klant kan zich nog bedenken en heeft volgens de wet nog de mogelijkheid om binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bevestigingsbrief de overeenkomst kosteloos en zonder reden te annuleren.

In de wet wordt niet geregeld hoe een bedrijf moet aantonen, dat telefonische instemming is gegeven. Volgens regelgeving per branche en onduidelijke jurisprudentie (Geschillencommissie??) is het voldoende om alleen het gedeelte van het gesprek, waarin toestemming wordt verleend, op te nemen. Deze opname (voicelog) moet door een bedrijf worden bewaard en geldt als voldoende bewijs.

De wet en de (korte) voicelog levert in de praktijk een onwerkbare situatie op, waarbij klanten veel te vaak met ongewenste contracten worden opgezadeld. Het gevolg hiervan zijn talloze incassoprocedure's, geschillenprocedure's en rechtszaken, zie de voicelog en het rectificatie spook.
Een opsomming van problemen:

Na de Radar-uitzending kan moeilijk worden volgehouden, dat standaardscript en voicelog samen voldoende bewijs zijn voor de totstandkoming van een overeenkomst.

De meest simpele en goedkoopste oplossing bij telefonische verkoop (op initiatief van de leverancier) is een schriftelijke bevestiging (of E-mail??) van de klant. Oorspronkelijk was hier in deze wet ook sprake van. Het zou goed aansluiten bij de regelgeving voor automatische incasso, waar dit wel vereist is (al wordt deze regel niet consequent gehandhaafd). Op deze manier kunnen vele klachten en geschillen worden voorkomen.

Dat het ook correct in de wetgeving kan worden opgelost, bewijst ons aller Duitsland. Met dank aan HerrDoktorOetker is de vertaling hier te vinden.

Documenten Geschillencommissie.

Pretium Telecom Welkomstbrief 4 mei 2009.

Eerste schriftelijke uitleg geschil aan Geschillencommissie.

Schriftelijk verweer van Pretium t.b.v. de Geschillencommissie.

Standaard wervingsscript Pretium, zoals call-centers dit volgens Pretium zouden hebben moeten voeren. Dit was als bijlage toegevoegd aan het verweer van Pretium bij de Geschillencommissie.

Transcriptie voicelog, schriftelijke weergave van laatste gedeelte van telefoongesprek, als bijlage toegevoegd aan het verweer van Pretium bij de Geschillencommissie.

Verweer van Klant bij Geschillencommissie. Reactie op verweer van Pretium. Is sterk ingekort bij de Geschillencommisie door mij naar voren gebracht. Voorzitter sommeerde te stoppen, halverwege de behandeling van de voicelog. Op de zitting moet je op vragen van de voorzitter antwoorden en krijg je niet voldoende tijd. Dit soort verhalen moeten dus in een vroeg stadium naar de Geschillencommissie worden toegestuurd, ter aanvulling van het dossier.

Eerste brief met klachten over Geschillencommissie, over de lengte van de procedure, de partijdigheid van de commissie, de slechte informatie en overige problemen met de procedure.
Het antwoord hierop was ronduit teleurstellend en bestond uit goedkoop knip- en plakwerk. Nergens wordt serieus op een klacht ingegaan. Is eigenlijk ook niet te verwachten als een klacht over een instantie bij diezelfde instantie moet worden ingediend.

Tweede brief met klacht over Geschillencommissie, over het afbreken van mijn verweer door de voorzitter.
Dit keer helemaal geen antwoord. Na aandringen wordt telefonisch gemeld, dat na de zitting geen klacht meer zou mogen worden ingediend. De webpagina van de Geschillencommissie meldt echer de volgende tekst: Een vraag of klacht over De Geschillencommissie kunt u te allen tijde schriftelijk of telefonisch aan ons kenbaar maken. Het secretariaat van de commissie is tijdens kantooruren bereikbaar via het telefoonnummer: 070 310 5 310. Wij zullen proberen uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden en uw klacht voor zo ver mogelijk verhelpen. Daarnaast stellen wij opmerkingen ter verbetering van onze procedure altijd op prijs.

Castermans & Krans: Tekst & Commentaar , Burgerlijk Wetboek, 2007, betreffend art. 7:46d.

Aanvullende afspraken OPTA, met de ontbindingstermijn van 7 werkdagen na ontvangst.

Uitspraak, 3 juli 2008. Gewonnen door Pretium.

Uitspraken Geschillencommissie.

De commissie heeft gedeelten uit belangrijke, eerder gedane uitspraken m.b.t. ontbinding nieuw contract gepubliceerd. Vanaf half juli zijn zowaar enkele uitspraken voledig gepubliceerd. De meeste getoonde uitspraken zijn echter onvolledig en sterk verouderd. Op deze site zijn daarom recentere uitspraken verzameld. Helaas bevatten ook deze uitspraken vele fouten en zijn partijdig.

http://www.degeschillencommissie.nl/klacht-indienen/eerdere-uitspraken/35732/geen-welkomstbrief-bij-aangaan-overeenkomst, 21 februari 2011. Verloren door Telecom-provider.

http://www.degeschillencommissie.nl/klacht-indienen/eerdere-uitspraken/35731/totstandkoming-overeenkomst-en-koop-op-afstand, 31 januari 2011. Verloren door Telecom-provider.

Uitspraak uit jaarverslag 2008, Eind 2008. Verloren door Pretium. Het vermelden door Pretium van de verkeerde ontbindingstermijn in de welkomstbrief wordt door de commissie niet bestraft. Wel hanteert de commissie hier zowaar de juiste ontbindingstermijn van 7 werkdagen na ontvangst van welkomstbrief, maar baseert dit op "redelijkheid" en niet op de Wet Koop op Afstand of afspraken OPTA. Als ontvangstdatum hanteert de commissie zelfs de door de consument vastgestelde ontvangstdatum (10 dagen na dagtekening van de brief)!

TEL07-1575, 20 augustus 2008. Verloren door Pretium.

TEL07-1721, 3 juli 2008. Gewonnen door Pretium. Uitspraak in dit geschil.

TEL07-0811, staat ook op website, 27 november 2007. Gewonnen door Pretium.

Documenten Kantonrechter.

Dagvaarding aan Pretium.

Antwoord van Pretium.

Repliek aan Pretium.

Tussenvonnis.

Dupliek van Pretium.

Mondeling pleidooi van klant.

Uitspraak in deze rechtszaak, 27 mei 2009

Het Haarlems Dagblad heeft zich via zijn Ombudsman actief beziggehouden met de rechtszaak, zie link, artikel 14 april 2009 en artikel 8 juni 2009.

Paginagrote advertentie o.a. in het AD van 18 oktober 2008 n.a.v. onthullende uitzending TROS-Radar over call-center Pretium.

Voorbeeld strafrechtelijke aanklacht met uitleg.

Links.

Telefoongids van "HerrDoktorOetker", met achtergronden, aanwijzingen voor ontbinding van (Pretium) dwangcontract en vele voorbeeldbrieven.

Consuwijzer, aanmelden klacht bij overheid, advies en voorbeeldbrieven.

Bel-me-niet register , voorkom ongevraagde verkoop telefoontjes.

Geschillencommissie , keuze: Zoeken naar eerdere uitspraken, Uitgebreid zoeken, Commissie: Telecommunicatie, (sub)categorie: "Ontbinding" of "Tot stand komen overeenkomst", sorteren op datum. Zeer gebrekkige zoek-functie!

Kantongerecht, beschrijving procedure.

Het Juridisch Loket , voor gratis juridische informatie en advies.

TROS Radar forum Pretium Telecom.

VARA Kassa artikel Pretium Telecom (verwijderd vanwege gerechtelijke censuur en na hoger beroep teruggeplaatst).

http://blog.iusmentis.com/2014/10/17/maakt-de-1-toets-op-je-telefoon-een-overeenkomst-schriftelijk/. Maakt de "1" toets op je telefoon een overeenkomst schriftelijk?

Wetboek Online. Burgerlijk wetboek.

Rechtspraak, zoeken in uitspraken.

Europese richtlijn m.b.t Koop op Afstand.

Tweede kamer, zoeken in publicaties.

(http://www.watdoenwijmet.nl/pretium-problemen/). Bevatte uitgebreide informatie en voorbeeldbrieven. Later stond hier, vanwege "rechtspraak", de zoveelste rectificatie, zie De voicelog en het rectificatie spook. Site inmiddels verdwenen.

TV-uitzendingen.

Helaas lijkt de publieke omroep niet erg trots op zijn uitzendingen en blijken links na verloop van tijd niet meer te werken. Zelfs de door Pretium aangevochten uitzendingen, die vanwege censuur werden verwijderd en pas in hoger beroep konden worden teruggplaatst, zijn onvindbaar geworden. Niet werkende links zijn met xxx gemarkeerd.

25 april 2015. VARA Kassa. Rechter geeft Kassa volledig gelijk in Hoger Beroep zaak Pretium.

6 oktober 2014. AVROTROS Radar. Hemelschrijend telefonisch wervingsgesprek met bejaarde dame. Pretium overtreedt nieuwe wetsregel van 13 juni 2014 en vraagt klant niet om schriftelijke bevestiging. Mei Li Vos (PvdA).

15 december 2012. VARA Kassa. Rechter geeft Kassa gelijk in zaak Pretium.

10 maart 2012. VARA Kassa. Hoogbejaarden, Coulance Regeling Ouderen, Handelingsonbekwaamheid. En commentaar van Nyks.

27 maart 2010. VARA Kassa. Beelden callcenter. Veel misleiding, aftroggelen banknummers, overtreding regels belmenietregister. Logisch commentaar Ine Aasted-Madsen, Tweede Kamerlid van het CDA.

16 januari 2010; starttijd=17:46. VARA Kassa. N.a.v. hoger beroep wordt de eerder afgedwongen rectificatie van uitzendingen weer herroepen.

31 augustus 2009. TROS Radar. N.a.v. hoger beroep wordt de rectificatie van 16 februari 2009 weer herroepen. De uitzending van 29 september 2008 is niet onrechtmatig.

xxx 4 april 2009. VARA Kassa. (verwijderd vanwege gerechtelijke censuur en na hoger beroep teruggeplaatst) Misleidende telemarketing-gesprekken Pretium + reacties politiek

7 maart 2009. VARA Kassa. Consumentenautoriteit legt Pretium sanctie op.

16 februari 2009. TROS Radar. "Rectificatie" van Radar afgedwongen door kort geding,

xxx 14 februari 2009. VARA Kassa. (verwijderd vanwege gerechtelijke censuur en na hoger beroep teruggeplaatst) Pretium daagt winnaars bij Geschillencommissie voor rechter. Commentaar OPTA. Slome Consumentenautoriteit. Hele voicelog. Schriftelijke bevestiging.

7 februari 2009. VARA Kassa. Klachten Coulance-regeling Pretium.

xxx 7 februari 2009. VARA Kassa ConsumentenTV. Vervolg klachten Coulance-regeling Pretium.

3 december 2008. NOS journaal. Vanwege rapport van Consumentenautoriteit over misleiding met beelden van Pretium-slachtoffer.

29 september 2008, TROS Radar. Met onthullende beelden over call-center Pretium.

12 september 2008, VARA De leugen regeert. Met in de hoofdrol helemaal Nyks.

3 april 2008, Max & Loretta.Opnieuw beelden over misleiding. Met Ombudsman.

24 november 2007, VARA Kassa.Oxxio energie, Over ongewild overzetten en automatische incasso zonder machtiging.

15 oktober 2007, TROS Radar.Tele2, Over ongewild overzetten telefoonabonnement.

xxx 7 april 2007, VARA Kassa de verlenging.Klassieker!!. Met vertegenwoordigers van Ombudsman en Consumentenautoriteit.

7 april 2007, VARA Kassa.Klassieker!!. Met vertegenwoordigers van Ombudsman en Consumentenautoriteit. Beiden moeten uiteindelijk na rechtspraak rectificeren.

Uitspraken in rechtszaken Pretium.

Hier staan links naar de belangrijkste uitspraken van rechtszaken m.b.t. Pretium en voicelog vanaf 1 januari 2006.

Er zijn inmiddels meer dan 120 Pretium-rechtszaken bekend. N.a.v. het grote aantal rechtszaken meent de cassatierechter in een uitspraak van 13 juni 2008 de geniale opmerking te moeten maken: Het zijn - zo merk ik terzijde op - allemaal bewijzen, dat de door de wetgever gewenste concurrentie op de telecommarkt 'werkt'.

Wie wat meer gevoel voor de alledaagse werkelijkheid heeft, zal het grote aantal rechtszaken zien als allemaal bewijzen van misleiding van kwetsbare bevolkingsgroepen, belabberde wetgeving, lakse handhaving en kromme rechtspraak, zie de voicelog en het rectificatie spook.

23 april 2020, Roger Craver, Cassatie. Nyks zou Nyks niet zijn, als hij niet alsnog in beroep zou gaan tegen de afgedwongen aandelen uitkoop van "weldoener" Roger Craver. Helaas heeft hij op uiterst knullige wijze verloren: niet ontvankelijk, omdat cassatie te laat werd aangevraagd. Ook jammer voor de vrienden van Niks.

25 juli 2019, Roger Craver, Eerste aanleg. Einde van aandelen geruzie tussen Hans Nyks en vriend Roger Craver (Wereldverbeteraar, ex-bestuurder en 20% aandeelhouder). Roger Craver heeft er eerder voor gezorgd, dat Hans Nyks werd geschorst in zijn eigen bedrijf vanwege verwatering van aandelen en onduidelijke zelfbeloning. De aandelen van Roger Craver zijn inmiddels door DEM/Pretium aangekocht. Nyks is helaas niet langer geschorst en mag zijn trieste Pretium-beleid hervatten.

8 juli 2019, J.A. VAN DER HAVE en E.L. ZETTELER, Eerste aanleg. Afhandeling aandelen geruzie tussen Hans Nyks en vriend Roger Craver (Wereldverbeteraar, ex-bestuurder en 20% aandeelhouder). Roger Craver heeft er eerder voor gezorgd, dat Hans Nyks werd geschorst in zijn eigen bedrijf vanwege verwatering van aandelen en onduidelijke zelfbeloning. De aandelen van Roger Craver zijn inmiddels door DEM/Pretium aangekocht. Nyks is helaas niet langer geschorst en mag zijn trieste Pretium-beleid hervatten. Verloren door Pretium/Nyks.

11 juni 2019, Roger Craver, Hoger beroep. Eindarrest aandelen geruzie tussen Hans Nyks en vriend Roger Craver (Wereldverbeteraar, ex-bestuurder en 20% aandeelhouder). Een bovennatuurlijke ontknoping. Wereldverbeteraar Roger Craver is volgens het arrest niet zodanig geschaad als aandeelhouder, dat DEM/Pretium/Nyks hem zou moeten uitkopen. Eerdere uitspraken van de rechtbank in die richting, worden teruggedraaid. Gewonnen door Pretium/Nyks.

3 mei 2019, Peter Olsthoorn, Conclusie cassatie naar aanleiding van 23 januari 2018, Hoger beroep kort geding. Na publicatie van de eerste hoofdstukken van het "Dossier Pretium" door onderzoeksjournalist Peter Olsthoorn, wil Pretium deze publicatie verbieden. De rechtbank ziet geen aanleiding en kiest voor de persvrijheid. De complete 30 afleveringen van de Pretium-soap staan, inclusief "Pretium-reclame-filmpje", onder de link http://netkwesties.nl/933/dossier-pretium-lezen-lachen-huiveren.htm. Opnieuw kansloos verloren door Pretium.

9 april 2019, Roger Craver, Eerste aanleg. Eindeloos aandelengeruzie tussen Hans Nyks en vriend Roger Craver (Wereldverbeteraar, ex-bestuurder en 20% aandeelhouder). Roger Craver heeft er eerder voor gezorgd, dat Hans Nyks werd geschorst in zijn eigen bedrijf vanwege verwatering van aandelen en onduidelijke zelfbeloning. In een andere rechtszaak is Pretium veroordeeld tot betaling van 7.520.000 euro voor de aandelen van Roger Craver. Er lijkt een overeenkomst met Tele2 gesloten te zijn. Pretium Telecom zou winst maken en Privilege (fors) verlies lijden? In 2012 heeft Nyks de aankoop van zijn villa in Noordwijk gefinancierd met geld (2.230.00 euro), dat hij had onttrokken aan het bedrijf. Pretium/Nyks heeft opnieuw verloren.

23 januari 2018, Roger Craver, Eerste aanleg. Eindeloos aandelengeruzie tussen Hans Nyks en vriend Roger Craver (Wereldverbeteraar, ex-bestuurder en 20% aandeelhouder). Roger Craver zorgt ervoor, dat Hans Nyks opnieuw 2 jaar lang wordt geschorst in zijn eigen bedrijf vanwege verwatering van aandelen en onduidelijke zelfbeloning. In een andere rechtszaak is Pretium veroordeeld tot betaling van 7.520.000 euro voor de aandelen van Roger Craver. Pretium/Nyks heeft dit dus verloren.

23 januari 2018, Peter Olsthoorn, Hoger beroep kort geding naar aanleiding van 29 november 2016, Kort geding. Na publicatie van de eerste hoofdstukken van het "Dossier Pretium" door onderzoeksjournalist Peter Olsthoorn, wil Pretium deze publicatie verbieden. De rechtbank ziet geen aanleiding en kiest voor de persvrijheid. De complete 30 afleveringen van de Pretium-soap staan, inclusief "Pretium-reclame-filmpje", onder de link http://netkwesties.nl/933/dossier-pretium-lezen-lachen-huiveren.htm. Opnieuw kansloos verloren door Pretium.

21 november 2017, KPN tegen Belcentrale/Voordeelregeling. Hoger beroep Kort Geding.

11 oktober 2017, KPN tegen Belcentrale/TO THE MAX CALLCENTER. Kort Geding.

29 september 2017, AVROTROS RADAR, Cassatie.Vanwege uitzending van 29 september 2008, TROS Radar. met onthullende beelden van call-center. Precies 9 jaar na de uitzending! TROS Radar hoeft definitief geen 500.000 euro dwangsom te betalen, Pretium heeft wel 500.000 euro dwangsom aan TROS verbeurd. Verloren door Pretium.

27 juli 2017, Autoriteit Consument & Markt. Hoger beroep, College van Beroep voor het bedrijfsleven. Naar aanleiding van 8 januari 2015. ACM beboet Pretium voor overtreden telemarketingregels. Boete wordt door rechter ongedaan gemaakt. Dit besluit is onherroepelijk. Opnieuw een knap staaltje recht. De rechter meent, dat ACM niet heeft aangetoond, dat Pretium tijdens de gevoerde telemarketinggesprekken met de abonnee van dat telefoonnummer sprak.
Het betoog van ACM dat Pretium (in de gevallen dat een overeenkomst met Pretium werd gesloten) het recht van verzet had dienen aan te bieden aan de door haar nieuw geworven abonnee, gaat uit van een verkeerde lezing van artikel 11.7, vierde lid, van de Tw (oud). Dat wetsartikel verplicht het recht van verzet aan te bieden aan de bestaande abonnee indien een verbinding met die abonnee tot stand komt, niet aan de persoon die tijdens het gesprek abonnee wordt.
Normaliter gaat de rechtbank uit van de onschuld van een beklaagde. In dit geval gaat de rechtbank er kennelijk van uit, dat Pretium in alle gevallen niet met de abonnee heeft gesproken en dus schuldig is aan het afsluiten van een niet rechtsgeldige overeenkomst. Dit moet een knap staaltje selectief bellen zijn geweest. De rechter neemt daarmee aan, dat Pretium altijd de wet overtreedt en dat dit gedrag beloond moet worden.
Opnieuw een blijk van uitermate belabberde wet- en regel-geving en een pijnlijk geklungel van de ACM. Gewonnen door Pretium.

3 maart 2017, Roger Craver, Cassatie. Eindeloos aandelengeruzie tussen Hans Nyks en vriend Roger Craver (Wereldverbeteraar, ex-bestuurder en 20% aandeelhouder). Pretium heeft dit verloren.

27 december 2016, AVROTROS RADAR, Hoger beroep. Vanwege uitzending van 6 oktober 2014. AVROTROS Radar. In de uitzending is aandacht besteed aan de naleving van het sinds 13 juni 2014 geldende schriftelijkheidsvereiste. De uitspraak haalt de Pretium-truc met de 1-toets genadeloos onderuit. Kansloos verloren door Pretium.

29 november 2016, Peter Olsthoorn, Kort geding. Na publicatie van de eerste hoofdstukken van het "Dossier Pretium" door onderzoeksjournalist Peter Olsthoorn, wil Pretium deze publicatie verbieden. De rechtbank ziet geen aanleiding en kiest voor de persvrijheid. De complete 30 afleveringen van de Pretium-soap staan, inclusief "Pretium-reclame-filmpje", onder de link http://netkwesties.nl/933/dossier-pretium-lezen-lachen-huiveren.htm. Kansloos verloren door Pretium.

25 november 2016, VARA Kassa. Cassatie. Naar aanleiding van 21 april 2015, VARA Kassa. Hoger beroep. Op basis van uitspraak 20 november 2013 eiste Pretium achteraf de maximale dwangsom op, omdat de VARA op 1 copy van de uitzending per ongeluk geen door de kromspreker opgelegde censuur had toegepast. Gelukkig is deze dwangsom via kort geding weer verlaagd en is dit in hoger beroep bevestigd.
VARA Kassa krijgt helemaal gelijk. Ook laatste 20.000 euro boete en censuur ongedaan gemaakt. Gehele uitzending is weer te zien. Ook cassatie zeer troosteloos verloren door Pretium.

15 november 2016, Belcentrale. Hoger beroep kort Geding. Beide bedrijven specialiseren zich in het ronselen van klanten, die tegen hun wil telefoon-abonnementen op het vaste KPN-telefoonnet krijgen aangesmeerd.
In dit geval pakt Belcentrale klanten van Pretium af. Pretium verwijt Belcentrale, dat ze geen wilsuiting hebben gevraagd? Het staat er echt! In een eerdere rechtszaak van 15 april 2015 meent de kromrechter het zielige Pretium een opeisbare dwangsom van niet minder dan 5000 euro per overgestapte Pretium-abonnee toe te kennen (te betalen door Belcentrale), als Belcentrale geen voldoende duidelijke wilsuiting overlegt. Hoe een voldoende duidelijke wilsuiting eruit ziet, laat de kromspreker in het midden.
Van de dwangsom blijft in hoger beroep helemaal niets over, wat meer zegt over de belabberde regelgeving ofwel het ontbreken daarvan dan over de onschuld van Belcentrale. Verpletterend verloren door Pretium.

11 november 2016, Roger Craver, Cassatie. Eindeloos aandelengeruzie tussen Hans Nyks en vriend Roger Craver (Wereldverbeteraar, ex-bestuurder en 20% aandeelhouder). Pretium heeft dit verloren.

28 april 2016, Roger Craver, Eerste aanleg meervoudig. Roger Craver (Wereldverbeteraar, ex-bestuurder en 20% aandeelhouder) zorgt ervoor, dat Hans Nyks wordt geschorst in zijn eigen bedrijf vanwege verwatering van aandelen en onduidelijke zelfbeloning. Zie ook 5 januari 2016, Roger Craver, Eerste aanleg meervoudig en 23 december 2011, Roger Craver, Kort Geding. Eindelijk gerechtigheid....

24 februari 2016, Peter OlstHoorn, Bodemzaak meervoudig. Journalist Peter Olsthoorn heeft de euvele moed getoond een onderzoek op te starten naar de praktijken van Pretium en goede doelen zusterbedrijf Delphi. Hij werd prompt door Pretium voor de rechter gedaagd. Pretium heeft dit kansloos verloren.

5 januari 2016, Roger Craver, Eerste aanleg meervoudig. Roger Craver (Wereldverbeteraar, ex-bestuurder en 20% aandeelhouder) zorgt ervoor, dat een onderzoek wordt opgestart naar het beleid en de gang van zaken van Deus ex Machina (D.E.M.) B.V. (moedermaatschappij Pretium), over de periode vanaf 1 januari 2011.

22 december 2015, AVROTROS RADAR, Hoger beroep.Vanwege uitzending van 29 september 2008, TROS Radar. met onthullende beelden van call-center. Verloren door Pretium.

25 augustus 2015, Autoriteit Consument & Markt. Hoger beroep, College van Beroep voor het bedrijfsleven. ACM beboet Pretium voor overtreden telemarketingregels. Boete door rechter verlaagd van 87.000 euro naar 47.712 euro euro. Geen beroep mogelijk. Opnieuw een dieptepunt. Via onvoorstelbare argumentatie meent de rechter, dat "de bedenktermijn van 7 werkdagen na ontvangst brief" niet vastligt, omdat de parlementaire geschiedenis over de uitleg van het woord 'verstrekt' onvoldoende duidelijkheid geeft. Dus mag Pretium "de bedenktermijn van 7 werkdagen na dagtekening brief" vermelden. Dit zou Pretium de mogelijkheid blijven bieden om willekeurig lang te wachten met verzending van de welkomstbrief, zodat de bedenktijd bij ontvangst van de brief al is verlopen. Terug naar af.....
Gelukkig is er inmiddels nieuwe wetgeving. Maar de Pretium-truc met de telefoontoets ligt ook niet vast in de de parlementaire geschiedenis...

5 augustus 2015, AVROTROS RADAR, Eerste aanleg.Vanwege uitzending van 6 oktober 2014. AVROTROS Radar. In de uitzending is aandacht besteed aan de naleving van het sinds 13 juni 2014 geldende schriftelijkheidsvereiste. Verloren door Pretium.

13 mei 2015, Belcentrale. Kort Geding. Beide bedrijven specialiseren zich in het ronselen van klanten, die tegen hun wil telefoon-abonnementen op het vaste KPN-telefoonnet krijgen aangesmeerd.
In dit geval pakt Belcentrale klanten van Pretium af. Pretium verwijt Belcentrale, dat ze geen wilsuiting hebben gevraagd? Belcentrale eist nu, dat Pretium zich aan de WLR-afspraken houdt en zich niet rechtstreeks tot verloren klanten wendt. Dit werd 17 oktober 2007, Kort geding, Rechter Paris de KPN met een maximale dwangsom van 1.000.000 euro verboden. Pretium mag echter gewoon zijn gang gaan?????

13 mei 2015, Belcentrale. Kort Geding. Beide bedrijven specialiseren zich in het ronselen van klanten, die tegen hun wil telefoon-abonnementen op het vaste KPN-telefoonnet krijgen aangesmeerd.
In dit geval pakt Belcentrale klanten van Pretium af. Pretium verwijt Belcentrale, dat ze geen wilsuiting hebben gevraagd? Dwangsommen op Belcentrale uit eerder Kort geding zijn pas bij hoger beroep opeisbaar door Pretium.

21 april 2015, VARA Kassa. Hoger beroep. Op basis van uitspraak 20 november 2013 eiste Pretium achteraf de maximale dwangsom op, omdat de VARA op 1 copy van de uitzending per ongeluk geen door de kromspreker opgelegde censuur had toegepast. Gelukkig is deze dwangsom via kort geding weer verlaagd en is dit in hoger beroep bevestigd.
VARA Kassa krijgt helemaal gelijk. Ook laatste 20.000 euro boete en censuur ongedaan gemaakt. Gehele uitzending is weer te zien. Zeer troosteloos verloren door Pretium.

15 april 2015, Belcentrale. Kort Geding. Beide bedrijven specialiseren zich in het ronselen van klanten, die tegen hun wil telefoon-abonnementen op het vaste KPN-telefoonnet krijgen aangesmeerd.
In dit geval pakt Belcentrale klanten van Pretium af. Pretium verwijt Belcentrale, dat ze geen wilsuiting hebben gevraagd? Het staat er echt! De kromrechter meent het zielige Pretium een opeisbare dwangsom van niet minder dan 5000 euro per overgestapte Pretium-abonnee toe te kennen (te betalen door Belcentrale), als Belcentrale geen voldoende duidelijke wilsuiting overlegt. Hoe een voldoende duidelijke wilsuiting eruit ziet, laat de kromspreker in het midden.
Uit de rechtszaak blijkt ook, dat Pretium sinds het vorige KortGeding tussen beide partijen iedere keer een wilsuiting opvraagt bij Belcentrale. Misschien kan de KPN dit ook eens bij Pretium toepassen. Gewonnen door Pretium.

22 april 2015, Autoriteit Consument & Markt. Hoger beroep, Voorlopige Voorziening, College van Beroep voor het bedrijfsleven. Pretium vraagt voorlopige voorziening bij uitvoering van 8 januari 2015, ACM. Bestuursrecht Meervoudig Voorlopige voorziening afgewezen.

8 januari 2015, ACM. Bestuursrecht Meervoudig. Pretium betwist boete ACM voor overtreden telemarketingregels (22 april 2015). Pretium bood in gesprekken de consument niet actief aan zich te laten registreren als deze niet meer door het bedrijf gebeld wilde worden voor marketingdoeleinden. Boete door rechter verlaagt naar 106.500 euro.

9 december 2014, VARA Kassa. Hoger beroep Kort Geding. Op basis van uitspraak 20 november 2013 eiste Pretium achteraf de maximale dwangsom op, omdat de VARA op 1 copy van de uitzending per ongeluk geen door de kromspreker opgelegde censuur had toegepast. Gelukkig is deze dwangsom via kort geding weer verlaagd en is dit in hoger beroep bevestigd.
Geen 500.000, maar "slechts" 20.000 euro!! Troosteloos verloren door Pretium.

31 januari 2014, VARA Kassa. Kort Geding. Op basis van uitspraak 20 november 2013 eiste Pretium achteraf de maximale dwangsom op, omdat de VARA op 1 copy van de uitzending per ongeluk geen door de kromspreker opgelegde censuur had toegepast. Gelukkig is deze dwangsom via kort geding weer verlaagd.
Geen 500.000, maar "slechts" 20.000 euro!!

10 december 2013, COMMUNICATIONS SECURITY NET B.V, T.H.O.D.N. CS NET, Hoger Beroep.Zie ook 14 december 2011, Eerste aanleg - Enkelvoudig. Pretium weigert geleverde internet-service te betalen. Gaat inmiddels om 349.000 euro. Pretium levert geen afdoend bewijs van wanprestatie en verliest kansloos.

20 november 2013, VARA Kassa. Kort geding. Betreft uitzending VARA Kassa van 10 maart 2012. Op 1 punt gewonnen door Pretium. Rectificatie door VARA Kassa. De betreffende klacht is op last van de rechter helaas uit de uitzending weggecensureerd, maar is nog wel te reconstrueren via de uitspraak: bejaarde vrouw verhuist naar verzorgingstehuis, maar blijkt abonnee van Pretium. Verhuizing van telefoon mislukt en bejaarde heeft tot haar dood geen telefoon meer. Pretium kan hier "echt niets aan doen". De bejaarde is ook een voor haar nutteloos abonnement op de internetwinkel "Pretium Privilege" aangesmeerd.

2 oktober 2013, De Twentsche Courant Tubantia, Kort geding. Pretium eist verwijdering van oproep tot klachten en vervolgartikelen en rectificatie. Rechter laat opreoep verwijderen maar artikel in Twentsche Courant Tubantia 31 augustus 2013 mag blijven. Grotendeels verloren door Pretium.

6 september 2013, De Twentsche Courant Tubantia, Kort geding. Betreft artikel in Twentsche Courant Tubantia 31 augustus 2013. Pretium eist verbod publikatie artikel en namen van klagers. Kansloos verloren door Pretium.

5 maart 2013, Volkskrant, Hoger beroep kort geding. Betreft artikel in Volkskrant 9 maart 2012. Het gaat in het artikel onder andere om bejaarden van 87, 88 en 89 jaar en een verstandelijk gehandicapte vriendin. Kansloos verloren door Pretium.

12 december 2012, VARA Kassa Magazine, Eerste aanleg meervoudig. Betreft artikel "Aan de bel" in VARA Kassa Magazine. "Ongebreide procedeerlust" van Pretium loont niet. Kansloos verloren door Pretium. Persvrijheid wordt niet aangetast.

30 november 2012, VARA Kassa, Cassatie kort geding. Betreft uitzending VARA Kassa van 14 februari en 4 april 2009. Verloren door Pretium. Uitzendingen met bandopnames van misleidende telefoongesprekken en met commentaar van TweedeKamer-leden mogen blijven staan op internet!!

21 november 2012, bejaarde, Kort geding. Kinderen van misleide bejaarde (80 jaar) ontsteken in woede en maken diverse websites met minder vleiende opmerkingen aan het adres van Pretium. Goed verweer onmogelijk vanwege korte termijn kortgeding. Ook nu volstaat een schriftelijke weergave van gedeelte van wervingsgesprek, hoewel Pretium van andere gesprekken wel de volledige versie heeft en kennelijk alles opneemt. Veroordeeld tot zoveelste rectificatie. Gewonnen door Pretium.

27 augustus 2012, Reclame Code Commissie. Volledige versie van voicelog is volgens Pretium niet meer beschikbaar! Geen probleem voor deze commissie. Pretium kennelijk geloofwaardig. Geen enkele kans voor gedupeerde. Gewonnen door Pretium.

11 juli 2012, TROS RADAR, Eerste aanleg.Vanwege uitzending van 29 september 2008, TROS Radar. met onthullende beelden van call-center. En vanwege Pretium-forum op TROS Radar. Verpletterend verloren door Pretium!!.

24 mei 2012, Volkskrant, Kort geding. Betreft artikel in Volkskrant 9 maart 2012. Het gaat in het artikel onder andere om bejaarden van 87, 88 en 89 jaar en een verstandelijk gehandicapte vriendin. Kansloos verloren door Pretium.

31 januari 2012, CPM callcenter, Incident hoger beroep. Pretium en het vaak ingeschakelde callcenter CPM, rollen over elkaar heen voor de rechter. Truc van Pretium om bij uitvoerbaar verklaard vonnis tot betaling aan CPM van 340.969,48 euro niet uit te voeren, wordt nu niet toegestaan!. Zie ook 29 juni 2011 en 8 december 2010. Verloren door Pretium.

16 december 2011, VARA Kassa en VARA Kassa Magazine, Cassatie kort geding. Betreft uitzending VARA Kassa van 14 februari en 4 april 2009 en artikel "Aan de bel" in VARA Kassa Magazine. Kansloos verloren door Pretium. Persvrijheid wordt niet aangetast.

14 december 2011, COMMUNICATIONS SECURITY NET B.V, T.H.O.D.N. CS NET, Eerste aanleg - Enkelvoudig. Pretium weigert geleverde internet-service te betalen. Gaat om 200.000 euro. Pretium levert geen afdoend bewijs van wanprestatie, maar krijgt de kans om alsnog bewijs te leveren.

25 november 2011, Pretium privilege tegen Staat, Hoger beroep. "Loyaliteitsprogramma" is een Kansspel. Beroep op Europese regelgeving faalt. Verloren door Pretium Privilege.

7 september 2011, Kort geding. Vanwege uitzending van 29 september 2008, TROS Radar. Pretium moet volledige geluidsopnamen van 16 september 2008 opleveren. Dwangsom Pretium aan TROS, max. 500.000 euro. Verloren door Pretium.

2 augustus 2011, Telegraaf, Hoger beroep kort geding. Vanwege krantenartikel en web-pagina over misleiding van een blinde bejaarde door Pretium. Toppunt van misleiding!! Desondanks gewonnen door Pretium?? Rectificatie (nu wel een jaar lang) door Telegraaf.

27 juli 2011, Wraking Rechter Kort geding. Rechter had eerder opgetreden in 25 februari 2011, TROS RADAR, Kort geding.. Verloren door Pretium.

6 juli 2011, AD (Algemeen Dagblad), Kort geding. Verloren door Pretium.

29 juni 2011, CPM callcenter, Kortgeding. Pretium en het vaak ingeschakelde callcenter CPM, rollen over elkaar heen voor de rechter. Truc van Pretium om bij uitvoerbaar verklaard vonnis tot betaling aan CPM van 340.969,48 euro niet uit te voeren. Zie ook 8 december 2010. Gewonnen door Pretium.

23 juni 2011, Telegraaf, Kort geding. Vanwege krantenartikel en web-pagina over misleiding van een blinde bejaarde door Pretium. Toppunt van misleiding!! Toch gewonnen door Pretium. Rectificatie door Telegraaf.

4 mei 2011, Consumentenautoriteit, Bestuursrecht Meervoudig. Beroep van Pretium tegen sanctiebesluit (9 maart 2009) en besluit op bezwaar (27 oktober 2009) van de Consumentenautoriteit. Sanctiebesluit besluit blijft grotendeels staan. Consumentenautoriteit moet rectificeren! Verloren op punten door de Consumentenautoriteit.

8 april 2011, TROS RADAR, Cassatie.Vanwege uitzending van 29 september 2008, TROS Radar. met onthullende beelden van call-center. En vanwege Pretium-forum op TROS Radar. De uitspraak in kort geding van het hof van 21 juli 2009 is definitief. Tros Radar hoeft de uitzending over Pretium niet te rectificeren en niet te verwijderen van de website. Verloren door Pretium.

25 februari 2011, TROS RADAR, Kort geding.Vanwege uitzending van 29 september 2008, TROS Radar. met onthullende beelden van call-center. En vanwege Pretium-forum op TROS Radar. TROS Radar is voorlopig niet verplicht om beeldmateriaal aan Pretium ter beschikking te stellen vanwege persvrijheid. Verloren door Pretium.

2 februari 2011, TROS RADAR, Eerste aanleg.Vanwege uitzending van 29 september 2008, TROS Radar. met onthullende beelden van call-center. En vanwege Pretium-forum op TROS Radar. Op punten verloren door TROS Radar.

8 december 2010, CPM callcenter, Meervoudige rechtszaak. Pretium en het vaak ingeschakelde callcenter CPM, rollen over elkaar heen voor de rechter. Pretium beschuldigt CPM van ernstige misleiding bij het werven van Pretium-klanten!!! Zie ook voorlopige uitspraak van 23 juni 2010. Verloren door Pretium.

12 november 2010, Nederlandse Energie Maatschappij B.V. tegen Consumentenautoriteit, Voorzieningenrechter. Verloren door NEM. Misleiding bij inleidende telefoongesprek, automatische incasso zonder schriftelijke machtiging.

20 september 2010, Tele2 tegen klant, Kantonrechtszaak. Verloren door Tele2. Wet Koop op Afstand. Ontbindingstermijn 7 werkdagen na ontvangst modem/adapter of na inschakeling dienst!! Zie ook voorlopige uitspraak van 14 juni 2010.

23 juni 2010, CPM callcenter, Meervoudige rechtszaak. Pretium en het vaak ingeschakelde callcenter CPM, rollen over elkaar heen voor de rechter. Pretium beschuldigt CPM van ernstige misleiding bij het werven van Pretium-klanten!!! Voorlopig verloren door Pretium.

14 juni 2010, Tele2 tegen klant, Kantonrechtszaak. Voorlopig verloren door Tele2. Wet Koop op Afstand. Ontbindingstermijn 7 werkdagen na ontvangst modem/adapter of na inschakeling dienst!!

4 maart 2010, Tele2 tegen klant, Kantonrechtszaak. Verloren door Tele2. Wet Koop op Afstand. Geen schriftelijke bevestiging gestuurd. Ontbinding is ook na 3 maanden nog toegestaan!!!

16 februari 2010, OPTA, Hoger beroep kort geding. Betreft misbruik van de naam OPTA bij telefonische verkoopgesprekken. Niet aangetoond na 28 maart 2009. Gewonnen door Pretium.

12 januari 2010, VARA Kassa, Hoger beroep kort geding. Betreft uitzending VARA Kassa van 14 februari en 4 april 2009. Verloren door Pretium. Uitzendingen met bandopnames van misleidende telefoongesprekken en met commentaar van TweedeKamer-leden mogen weer geplaatst worden op internet!!

12 januari 2010, VARA Kassa Magazine, Hoger beroep kort geding.. Betreft artikel "Aan de bel" in het decembernummer 2008 van dit blad. Verloren door Pretium.

11 december 2009, Tele2 tegen klant, Kantonrechtszaak. Verloren door Tele2. Wet Koop op Afstand. Ontbindingstermijn 7 werkdagen na ontvangst modem/adapter, die benodigd is bij dienst.

27 augustus 2009, OPTA, Voorlopige voorziening.. Vanwege dwangsom OPTA i.v.m. weigering gevorderde informatie. Verloren door Pretium.

22 juli 2009, Consumentenautoriteit, Hoger beroep, Raad van State.. Geanonimiseerde klachten over Pretium verstrekt aan pers. Verloren door Pretium.

21 juli 2009, TROS RADAR, Hoger beroep kort geding.Vanwege uitzending van 29 september 2008, TROS Radar. met onthullende beelden van call-center. Verloren door Pretium.

16 juli 2009, OPTA Kortgeding, . Betreft misbruik van de naam OPTA bij telefonische verkoopgesprekken. Verloren door Pretium. Pretium vraagt spoed appel aan.

29 juni 2009, VARA Kassa. Kort geding, Rechter Paris. Betreft uitzending VARA Kassa van 14 februari en 4 april 2009. Gewonnen door Pretium. Rectificatie door VARA Kassa, Uitzendingen met bandopnames van misleidende telefoongesprekken en met commentaar van TweedeKamer-leden verwijderd van internet : regelrechte censuur. Absolute dieptepunt!!!. Zie journalistiek commentaar hierop op Villamedia. VARA vraagt spoed appel aan

27 mei 2009, Deze kantonrechtszaak. Vanwege onterecht geweigerde ontbinding door Pretium. Verloren door Pretium.

7 mei 2009, VARA Kassa Magazine. Kort geding, Rechter Paris. Betreft artikel "Aan de bel" in het decembernummer 2008 van dit blad. Gewonnen door Pretium. Rectificatie door VARA Kassa in blad en op website.

13 februari 2009, TROS RADAR, Kort geding.Vanwege uitzending van 29 september 2008, TROS Radar. met onthullende beelden van call-center. Grotendeels verloren door Pretium. Met gedeeltelijke rectificatie in uitzending van 16 februari 2009. TROS Radar.

3 december 2008, NOS journaal, Kort geding. Vanwege uitzending van 3 december 2008 over rapport van Consumentenautoriteit over misleiding met beelden van Pretium-slachtoffer. Verloren door Pretium.

2 december 2008, Pretium Privilege tegen ACCENT EUROPE INSURANCE COMPANY LIMITED, Dublin, Ierland, Kort geding. Gaat om scheidingsconflict met Ierse verzekeringsmaatschappij betreffende nutteloze Pretium telefoon-verzekering??? Er ligt een claim van Pretium van 30 miljoen! Verloren door Pretium Privilege.

29 oktober 2008, Consument, Reclame Code Commissie inclusief hoger beroep. Over misleiding tijdens wervingsgesprek van Pretium. Uiteindelijk gewonnen door Pretium.

28 oktober 2008, Max & Loretta, Hoger beroep kort geding. Vanwege uitzending van 3 april 2008 over misleiding van ouderen met beelden van Pretium-slachtoffer. Verloren door Pretium.

30 september 2008, TROS RADAR, Kort geding. Uitstel uitzending van 29 september 2008, TROS Radar.Verloren door Pretium.

22 september 2008, TROS RADAR, Kort geding.Uitstel uitzending van 29 september 2008, TROS Radar. Gewonnen door Pretium.

16 september 2008, Telegraaf, Hoger beroep kort geding. Vanwege krantenartikel over misleiding door Pretium. Gewonnen door Pretium. Rectificatie door Telegraaf.

13 juni 2008, KPN, Cassatie. Over misleidende reclame van Pretium. Gewonnen door Pretium.

23 april 2008, Max & Loretta, Kort geding. Vanwege uitzending van 3 april 2008 over misleiding van ouderen met beelden van Pretium-slachtoffer. Verloren door Pretium.

3 december 2007, Consumentenautoriteit, Kort geding, Rechter Paris. Geanonimiseerde klachten over Pretium verstrekt aan pers. Verloren door Pretium.

23 november 2007, KPN, Cassatie. Over misleidende reclame van Pretium. Verloren door Pretium.

17 oktober 2007, KPN, Kort geding, Rechter Paris. Over naleving aanvullende afspraken van 5 juli 2007 tussen KPN en Pretium. Dieptepunt!!!. KPN moet nu geheel machteloos toezien... Gewonnen door Pretium.

23 augustus 2007, AD (Algemeen Dagblad), Kort geding. Verloren door Pretium.

19 juli 2007, HDC Media (Dagbladen Noord- en Zuid-Holland), Kort geding. Onzorgvuldigheden over terugkeren naar KPN. Gewonnen door Pretium.

11 juni 2007, KPN, Kort geding, Rechter Paris. Over naleving raamovereenkomst tussen KPN en Pretium. KPN en ook OPTA willen duidelijke wilsuiting over opzeggen oude abonnement. Gewonnen door Pretium.

16 mei 2007, Ombudsman, Kort geding. Uitlatingen over Pretium-klachten in VARA Kassa van 7 april 2007. Gewonnen door Pretium.

8 mei 2007, Consumentenautoriteit, Kort geding, Rechter Paris. Uitlatingen over Pretium-klachten in VARA Kassa van 7 april 2007. Gewonnen door Pretium.

15 augustus 2006, KPN tegen de rest, Kort geding, Rechter Paris. Over vereiste schriftelijke wilsuiting. Verloren door KPN.

3 mei 2002, KPN, Kort geding,. Over misleidende reclame Pretium. Verloren door Pretium. Rectificatie door Pretium.

18 december 1997, Delphi tegen Nieuwe Revu, Hoger Beroep Kort Geding. Over het ontstaan van Delphi vanuit een faillissement met een luchtje. Delphi, een zusterbedrijf van Pretium, zou fondswerving verrichten voor dubieuze charitatieve instellingen. Onze helden Johan Nyks en Roger Craven spelen hier al een hoofdrol. Verloren door Delphi. Gevraagde rectificatie niet toegekend!

Links ACM (voorheen Consumentenautoriteit), Geschillencommissie.

27 augustus 2015. ACM beboet Pretium voor overtreden telemarketingregels. Boete door rechter verlaagd van 87.000 euro naar 47.712 euro euro. Geen beroep mogelijk. Via onvoorstelbare argumentatie meent de rechter, dat "de bedenktermijn van 7 werkdagen na ontvangst brief" niet vastligt en dat Pretium dus "de bedenktermijn van 7 werkdagen na dagtekening brief" mag vermelden, wat Pretium de mogelijkheid zou blijven bieden om willekeurig lang te wachten met verzending. Terug naar af.....

22 april 2015. ACM beboet Pretium voor overtreden telemarketingregels. Pretium bood in telefoongesprekken de consument niet actief aan zich te laten registreren als deze niet meer door het bedrijf gebeld wilde worden voor marketingdoeleinden. Pretium was op grond van de Telecomwet verplicht om dit zogenoemde recht van verzet in alle verkoopgesprekken aan te bieden. Boete door rechter verlaagd naar 106.500 euro. ACM mag het (door de rechtbank aangepaste) boetebesluit nu pas publiceren.

13 juni 2014. Nieuwe regels voor telemarketing. Schriftelijke bevestiging verplicht bij telefonische werving en bedenktermijn van 14 dagen na ondertekening contract!!!!

13 december 2012. Rectificatie. Sanctiebesluit in de zaak Nederlandse Energie Maatschappij. Misleiding bij inleidend gesprek; telefonische machtiging automatische incassso bij koude werving.

4 mei 2011. Beroepszaak Pretium Telecom B.V. Rectificatie Consumentenautoriteit, sanctiebesluit, boete en dwangsom Pretium.

29 oktober 2009. Sanctiebesluit Consumentenautoriteit in zaak KPN B.V.. Ontbindingstermijn in strijd met Wet.

2 april 2009. Jaarverslag Geschillencommissie 2008. Zie vooral de ontbindingsuitspraken van commissie "Telecommunicatie" en "Energie en Water".

23 maart 2009. Publicatie Sanctiebesluit Consumentenautoriteit in zaak Tele2 B.V..

Links ACM (voorheen OPTA met motto: "Morgen wordt vandaag bedacht", oftewel hoe loop ik achter de feiten aan).

31 december 2009. Evaluatie OPTA - 2009-12-21.

21 oktober 2009. Persbericht. OPTA en de beheerder van het Bel-me-niet Register gaan samenwerken. Regels Bel-me-niet Register.

28 augustus 2009. Persbericht. Pretium moet OPTA telemarketing-informatie overhandigen.

16 juli 2009. Persbericht. Uitslag kort geding: Pretium Telecom B. V. mag goede naam OPTA niet misbruiken.

11 februari 2009. Achtergrondinformatie. Afspraken (5 juli 2007) tussen vaste telefoonaanbieders voor het overnemen van elkaars klanten (WLR-proces)

26 februari 2008. Aanwijzingsbesluit en beleidsregels nummerportabiliteit 2008. Nummerbehoud en opzeggen overeenkomst.

24 augustus 2006. Besluit inzake implementatie van Wholesale Line Rental

21 december 2005. Besluit marktanalyse wholesale toegang vaste openbare telefoonnetwerk

23 februari 2004. Persbericht. Belbedrijven moeten consument beter beschermen tegen slamming

27 november 2003. Richtsnoeren Beoordeling Geschillen Bijzondere Toegang en Slamming.

30 mei 2002. Gedragsregels inzake operator controlled aanmeldingssysteem Carrier PreSelectie.

Kamerstukken.

22 januari 2015. Tweede kamer. Antwoorden op vragen Mei Li Vos (PvdA). Aanhoudende klachten over het telecombedrijf Pretium. Minister Kamp geeft aan, dat hij van de ACM heeft vernomen dat zij in het kader van de handhaving van de nieuwe consumentenregels die sinds 13 juni 2014 gelden, onderzoek doet naar de naleving van deze regels. Eén van de onderwerpen daarbij is de naleving van het schriftelijkheidsvereiste .

7 november 2014. Tweede kamer. Antwoorden op vragen Mei Li Vos (PvdA). Het telecombedrijf Pretium en het schriftelijkheidsvereiste. Geen enkele toezegging door minister Kamp, dat zal worden ingegrepen en eindelijk een einde wordt gemaakt aan de misselijk makende misleiding van kwetsbare bejaarden.

17 september 2014. Tweede kamer. Antwoorden op vragen Mei Li Vos (PvdA) en Astrid Oosenbrug (PvdA). Het telecombedrijf Pretium en het schriftelijkheidsvereiste.

3 april 2014. Staatsblad. Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijke Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten. Schriftelijke bevestiging bij cold calling, jawel!! Wordt vanaf 13 juni 2014 toegepast.

29 mei 2013. Nota naar aanleiding van verslag. Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijke Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten. Schriftelijke bevestiging bij cold calling, jawel!! Wordt vanaf 13 juni 2014 toegepast.

28 mei 2013. Nota van wijziging. "Van deze eis van schriftelijkheid is uitgezonderd de overeenkomst waarin een tussen partijen bestaande overeenkomst wordt verlengd of vernieuwd." Zie toelichting.

23 januari 2013. Memorie van toelichting. Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijke Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten. Schriftelijke bevestiging bij cold calling, jawel!! Wordt vanaf 13 juni 2014 toegepast.

23 januari 2013. Wetsvoorstel. Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijke Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten. Schriftelijke bevestiging bij cold calling, jawel!! Wordt vanaf 13 juni 2014 toegepast.

6 maart 2012. Kamerbrief over de consumentenagenda. Toezegging: "Ik wil dat een contract dat telefonisch door middel van cold calling wordt gesloten pas geldig is als de consument de daaropvolgende offerte schriftelijk of digitaal van een handtekening heeft voorzien". Helaas om onduidelijke redenen alleen bij cold calling dus.

22 november 2011. Nieuwe Europese regelgeving Koop op Afstand ingaande eind 2011.

3 mei 2011. Reactie brief wettelijke bescherming bejaarden tegen telemarketing. Toezegging aanpassing wetgeving bij Koop op Afstand vanwege nieuwe Europese regelgeving. Contract dat afgesloten wordt via de methode van cold calling wordt pas geldig nadat de consument de offerte schriftelijk of digitaal van een handtekening heeft voorzien. Jawel!!

28 juni 2010. Antwoorden op vragen Vos (PvdA) aan de minister van Economische Zaken over implementatie van Europese richtlijnen over consumentenbescherming in Nederland. Consumentenbescherming zou op dit moment uitstekend zijn.

4 mei 2010. Versterking van de positie van de consument??? Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 april 2010, inzake consumentenbeleid. Minister Van der Hoeven (CDA) weigert helaas hardnekkig schriftelijke bevestiging bij telefonische verkoop.

17 maart 2010. Antwoord vragen Gesthuizen (SP) aan de minister van Economische Zaken over agressieve verkoopmethoden van Pretium Suprieur.

25 februari 2010. Betalingsverkeer; Brief regering; Briefwisseling met ING en Currence. Inzake het overtreden van het verbod op het gebruik van automatische incasso bij cold calling.

1 februari 2010. Antwoorden op vragen Gesthuizen (SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de aanmaningen van Pretium Telecom B.V. en Gerecht Incasso.

12 januari 2010. Antwoord vragen Gesthuizen (SP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over telefonische machtiging voor automatische incasso.

31 december 2009. Antwoorden op vragen Vos (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de praktijken van Pretium Privilege en Pretium Telecom B.V.

6 november 2009. Antwoorden op vragen Vos (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de aanmaningen van Pretium Telecom B.V. en Gerecht Incasso.

Verdwenen link, www.meilivos.pvda.nl/
general/Consumenten/
Open+brief+aan+de+baas+
van+Pretium+over+
verkooppraktijken.html, 4 november 2009. Mei Li Vos (PvdA) doet in open brief een beroep op het geweten van Herr Nyks (Pretium).

24 oktober 2009. Antwoorden op vragen Economische Zaken. Eerste 4 antwoorden hebben betrekking op telefonische verkoop en voorgenomen "beleid" hierbij.

23 oktober 2009. Brief staatssecretaris met uitleg over verboden telefonische machtiging voor automatische incasso en over beperking beloningsstructuur callcenter via zelfregulering.

15 september 2009. Verslag van overleg van 1 juli 2009 van vaste kamercommissie Economische Zaken, over Telecom-onderwerpen en natuurlijk Pretium. Bespreking van voorstel van 15 juni 2009. Staatssecretaris zegt onderzoek toe door Autoriteit Financiële Markten naar de verboden telefonische machtiging voor automatische incasso.

27 juli 2009. Antwoorden op vragen van Aasted-Madsen-van Stiphout (CDA) over het feit dat Pretium Telecom weer een andere methode hanteert om klanten te binden

26 juni 2009. Ministerie van Economische Zaken. Extra maatregelen tegen oneerlijke telefonische verkoop.

16 juni 2009. Antwoorden op vragen Vos (PvdA) over de nieuwe boete die de Consumentenautoriteit heeft opgelegd aan telecombedrijf Pretium.

11 mei 2009. Verslag overleg van 2 april van vaste kamercommissie Economische Zaken over Pretium Telecom.

28 april 2009. Aangenomen motie tweede kamer, om eerder ingrijpen Consumentenautoriteit hangende het onderzoek mogelijk te maken.

14 april 2009. Antwoorden op vragen Gesthuizen (SP) en Vos (PvdA) over verkooptechnieken van het bedrijf Pretium Telecom

3 april 2009. Vragen van het lid Vos (PvdA) aan de minister van Economische Zaken over het onderzoek van de Consumentenautoriteit naar de verkoopmethoden van telecombedrijf Pretium Telecom. (Ingezonden 12 maart 2009); Antwoord.

31 maart 2009. BrandBrief van Pretium aan Ministerie van Economische Zaken om bandopname met telemarketing gesprek van VARA Kassa verdacht te maken.

9 maart 2009. Betreft Kamervragen Pretium/De Geschillencommissie.

7 januari 2009. Brief staatssecretaris over besluit van Consumentenautoriteit naar aanleiding van onderzoek naar Pretium Telecom.

29 december 2008. Vragen van de leden Vos en Van Dam (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over een langere bedenktijd bij telefonische verkoop. (Ingezonden 14 november 2008); Antwoord.

27 november 2008. Vragen van het lid Vos (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over Pretium Telecom. (Ingezonden 19 september 2008); Antwoord.

21 oktober 2008. Vragen van het lid Vos (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over Pretium Telecom. (Ingezonden 19 september 2008); Antwoord.

31 juli 2008. Vragen van de leden Vos en Spekman (beiden PvdA) aan de staatssecretarissen van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de antwoorden op de vragen over de verkoopmethoden van Pretium. (Ingezonden 25 juni 2008); Antwoord.

1 juli 2008. Vragen van de leden Vos en Bouwmeester (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Justitie over de verkoopmethodes van Pretium Telecom en Lotto. (Ingezonden 15 april 2008); Antwoord.

5 oktober 2007. Vragen van het lid Aptroot (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over tariefiering voor bedrijven door de Geschillencommissie Telecommunicatie. (Ingezonden 13 juli 2007); Antwoord.

1999-2000."Memorie van Toelichting" Tweede Kamer van het wetsvoorstel voor overeenkomsten op afstand.

Kamerstukken zakelijke telefonie.

21 juni 2018. Staatscourant. Beleidsregel nummerportabiliteit in verband met ongewenste overstap. De voicelog (een klein gedeelte van het telefoon gesprek, waarin de overeenkomst zou zijn bevestigd) kan niet meer worden gebruikt als rechtsgeldige wilsuiting van de abonnee! Een volledige opname van het gesprek of een schriftelijke bevestiging zijn vereist.

14 maart 2018. Tweede kamer. MOTIE VAN DE LEDEN WEVERLING EN PATERNOTTE. Verzoek wettelijke vastlegging schriftelijkheidsvereiste kleinzakelijke markt.

1 juli 2016. Eerste kamer. Initiatiefwet Gesthuizen en Van Oosten. Regelt in Boek 6 Burgerlijk Wetboek (BW) en in het Wetboek van Strafrecht (WvSr) de strafbaarstelling van acquisitiefraude tegen ondernemers.

29 juni 2016. Tweede kamer. VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG frequentiebeleid, betreffende o.a. zelfreguleringsafspraken overstappen zakelijke markt.

23 mei 2016. Tweede kamer. BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, Kamp, betreffende o.a. zelfreguleringsafspraken overstappen zakelijke markt.

2 november 2012. Tweede kamer. Antwoorden op vragen Koppejan en Omtzigt (beiden CDA), betreffende aanhoudende klachten over ongewenste overzettingen door bedrijf "Zakelijketelefonie.nl".De minister stelt m.b.t. de onlangs aangescherpte procedure voor overzettingen:
Echter, deze procedure biedt geen passende oplossing voor alle ongewenste overzettingen. Het gaat dan met name om gevallen waarbij er wel wilsuiting is maar deze niet rechtmatig is verkregen, doordat er sprake was van misleiding.

16 april 2012. Tweede kamer. Antwoorden op vragen Koppejan en Omtzigt (beiden CDA), betreffende klachten over ongewenste overzettingen door bedrijf "Zakelijketelefonie.nl".
De bestaande door aanbieders van telefoondiensten gehanteerde procedure voor overzettingen is onlangs aangescherpt. Als de oorspronkelijke aanbieder een redelijk vermoeden heeft van overzetting zonder instemming van de abonnee, dan kan deze partij de nieuwe aanbieder vragen om de wilsuiting te overleggen. Als deze wilsuiting niet kan worden overlegd, dan kan een boete aan het bedrijf worden opgelegd. Deze aanscherpte procedure biedt een uitkomst voor klachten waarbij er geen instemming is van de abonnee.

16 juni 2011. Tweede kamer. Antwoorden op vragen Verburg en Omtzigt (beiden CDA), betreffende klachten over ongewenste overzettingen door bedrijf "Zakelijketelefonie.nl".
Deze procedure is gebaseerd op zelfregulering door de betrokken telecomaanbieders en wordt beheerd door de Vereniging COIN (COmmunications INfrastructure). Het systeem gaat uit van controle van de wilsuiting achteraf naar aanleiding van klachten. Als er veel klachten zijn over een bedrijf is controle van de wilsuiting vooraf mogelijk.