Index

Dagvaarding Pretium kanton

Heden, de eenentwintigste augustus
tweeduizend en acht ;

Op verzoek van Pipo, wonende te 1234 AA  Pipostad, aan de Pukstraat 1234,

voor deze zaak woonplaats kiezende te 5678 BB  Pipootjestad aan de Pukjestraat 1 ten huize van Pipootje, die door eiser als gemachtigde wordt gesteld en als zodanig voor hem in na te melden geding zal optreden ;

Heb ik,GEDAGVAARD:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pretium Telecom B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te 2035 RA  Haarlem, aan de Amerikaweg 10
aldaar aan die woonplaats mijn exploot doende en een afschrift van deze dagvaarding latende aan als onder  sub      vermeld :

A.


B. voormeld adres in gesloten envelop met daarop de vermeldingen als wettelijk omschreven, omdat ik aldaar niemand aantrof aan wie rechtsgeldig afschrift kon worden gelaten ;


OM OP woensdag, de zeventiende september

tweeduizend en acht, om 10.00 uur, in persoon of vertegenwoordigd door een gemachtigde
( van wie een schriftelijke volmacht kan worden verlangd door de rechter ), te verschijnen op de openbare civiele terechtzitting van de rechtbank Haarlem, sector kanton locatie Haarlem, welke zitting op die dag en dat uur gehouden zal worden in het gerechtsgebouw te Haarlem aan de Jansstraat 46;

MET AANZEGGING :

dat gedaagde op voormelde terechtzitting mondeling kan antwoorden op de inhoud van deze dagvaarding of uiterlijk voor de zittingsdatum een met redenen omkleed schriftelijk antwoord, ondertekend door gedaagde of diens gemachtigde, in tweevoud kan indienen ter griffie ;

dat, indien gedaagde niet op de eerste of op een eventueel door de rechter nader bepaalde roldatum in het geding verschijnt en de voorgeschreven formaliteiten in acht zijn genomen, de rechter verstek zal verlenen tegen de gedaagde en de vordering zal toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

De vordering.

Eiser vordert, dat de kantonrechter het bindend advies van de Geschillencommissie Telecommunicatie van 3 juli 2008 zal vernietigen dan wel zal verklaren dat eiser daaraan niet is gebonden, voor recht zal verklaren dat de tussen partijen gesloten overeenkomst is ontbonden, dan wel die overeenkomst te ontbinden en Pretium te veroordelen tot betaling van 450,=  euro met de wettelijke rente daarover vanaf  1 november 2007, met veroordeling van gedaagde in de kosten van dit geding.

Eiser baseert zijn vordering op de hierna te noemen feiten en op de volgende stellingen:
- er is sprake van schending van fundamentele beginselen van procesrecht
- de geschillencommissie geeft een onjuiste uitleg van de dwingendrechtelijke bepalingen van boek 7 BW betreffende Koop op Afstand met name art. 7:46d, art. 7:46c en 7:46i.
- de conclusie / uitspraak van de geschillencommissie is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
Eiser vordert  € 250,=  materiële  en € 200,= euro immateriële schadevergoeding.

Specificatie materieel (in euro’s):

Geschillengeld 50
Kosten doorschakelen oude telefoon naar mobiel. 25
Aansluiting nieuwe telefoon 45
Kosten mobiel prepaid SIM-kaart 10
Kosten mobiel bellen schatting 40
Kosten ander nummer (100 verhuiskaarten) 80

De motivering van de vordering.

I Korte historie.

Voor eiser, de heer Pipo te Pukstad, heeft gemachtigde een geschil ( aangekaart bij de Geschillencommissie Telecommunicatie, waarbij gevraagd wordt om ontbinding van een contract betreffende abonnement vastetelefonie met Pretium Telecom BV en vergoeding van de geleden schade.  Eiser heeft dit geschil op alle punten verloren.

De website van de Geschillencommissie vermeldt de volgende beroepsmogelijkheid:

Daarnaast kunt u de uitspraak binnen twee maanden na de verzending ter toetsing voorleggen aan de gewone rechter. De rechter zal het bindend advies vernietigen, indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

II Motivering in detail.

Kern van de zaak  is de bepaling van de ontbindingstermijn op basis van de wet koop op afstand. Eiser stelt, dat de ontbindingstermijn van 7 werkdagen ook voor diensten pas  ingaat nadat voldaan is aan de informatieplicht. De commissie laat de ontbindingstermijn direct bij afsluiten van de overeenkomst ingaan.

 

o   De bedenktermijn. Volgens de Wet Koop op Afstand (7:46c lid 1) moet voordat de Koop op Afstand wordt afgesloten,  worden meegedeeld, dat er mogelijkheid tot ontbinding is. In de voicelog wordt dat na de Koop op Afstand meegedeeld.

o   De bedenktermijn gaat volgens de Wet Koop op Afstand in, direct na het afsluiten van de overeenkomst.  In de voicelog wordt meegedeeld, dat bij ontvangst van de brief een bedenktijd wordt geboden. 

o   Er wordt gezegd, dat er een bedenktermijn is. Er wordt niet gezegd wat de bedenktermijn inhoudt. Gaat het om een door Pretium bedachte termijn, of door de OPTA of  gaat het om ontbinding overeenkomstig de artikelen 46d lid 1 en 46e.

o    Om direct na afsluiten te kunnen ontbinden, wat volgens de Wet mogelijk moet zijn, moeten gegevens van Pretium Telecom bekend zijn. Zowel adresgegevens als telefoonnummer schitteren door afwezigheid.

o   De belangrijkste kenmerken van de zaak worden niet genoemd. Er wordt alleen een naam genoemd van een abonnement en een prijs. Niet wordt  vermeld, dat het abonnement bij KPN wordt opgezegd, een niet onbelangrijk detail, dat ook in de aanvullende afspraken OPTA wordt genoemd.  Tevens wordt niets gezegd over de gesprekskosten.  Gesprekskosten zijn gewoonlijk aanzienlijk groter dan abonnementskosten.

o   Automatische incasso. Er wordt toestemming gevraagd voor automatische incasso.  Dit is, zoals eerder gemeld, niet toegestaan.

 

Bewijsmiddelen.

Het dossier m.b.t. de Geschillencommissie zal op de dienende dag als productie worden overlegd.

Verweer gedaagde.

In het voortraject zijn geen verdere verweren en standpunten door gedaagde kenbaar gemaakt. Eiser kent derhalve geen ander verweer dan het verweer van gedaagde bij de  Geschillencommissie.

Met conclusie:

 

De deurwaarder,