Index

Verweer van Klant bij Geschillencommissie

Standpunt consument.


De consument is eind september 2007 benaderd door de ondernemer. De consument dacht dat het om de aanstaande verhuizing van de telefoonaansluiting ging en heeft toegestemd.
Toen hij het welkomstpakket ontving heeft hij tijdig om ontbinding gevraagd. De ondernemer hield vast aan de overeenkomst, waardoor de consument op het nieuwe adres tijdelijk geen vaste telefoon meer had en een nieuwe aansluiting moest aanvragen.
Zowel voicelog als welkomstbrief voldoen niet aan de Wet Koop op Afstand en aan de aanvullende afspraken OPTA. Ook de toegepaste automatische incasso na koude werving is niet toegestaan.

De consument verlangt ontbinding van het contract en vergoeding van onkosten en schade .

Rol KPN (punt 7 verweer Pretium).


In het verweer onder punt 7 suggereert Pretium, dat KPN ons op onrechtmatige wijze zou hebben aangezet tot een klacht bij de Geschillencommissie. Dit is geenszins het geval. Pretium heeft dit geschil geheel en al aan zichzelf te wijten. We hebben de beslissing om naar de Geschillencommissie te gaan, zelf, na veel twijfel genomen. De regels van de Geschillencommissie zijn voor de consument bepaald niet aantrekkelijk. Normaal gesproken hadden we ons door Pretium gewoon laten dwingen, om 1 van de 140000 gelukkige Pretium-klanten te zijn en hadden we na een jaar gewoon opgezegd. Mijn ouders zitten niet op gezeur om een paar euro te wachten. Omdat mijn ouders vanwege de bijkomende mislukte verhuizing van de aansluiting wel heel ernstig zijn getroffen door de praktijken van deze firma en ook ons rechtsgevoel ernstig is aangetast, hebben we toch deze stap genomen.

Ontbindingstermijn (punt 18 tot 23 uit verweer PT).


Pretium stelt, dat het de juiste opt-out termijn hanteert en dat de overeenkomst niet tijdig is geannuleerd.
In Pretium-bijlage PT15 staat in de welkomstbrief de ontbindingstermijn van "7 werkdagen vanaf dagtekening" genoemd. Bijlage PT11 vermeldt op blad 6 in aanvullende afspraken van OPTA met o.a. Pretium, dat de termijn 7 werkdagen vanaf ontvangst van de opt-out brief moet zijn. In het verweer onder punt 10 erkent Pretium deze aanvullende afspraken. Pretium gebruikt in zijn welkomstbrief dus duidelijk niet de juiste ontbindingstermijn!!

De termijn van de OPTA komt echter niet uit de lucht vallen. Een telefonische overeenkomst via een gewone huistelefoon valt onder de Wet Koop op Afstand. Het gaat hierbij om dwingend recht. Via twee voorbeelden zal ik proberen duidelijk te maken, dat de termijn 7 werkdagen vanaf ontvangst wettelijk is vastgelegd,

Art. 46c lid 1 van deze Wet geeft een opsomming van de informatie, die moet worden verstrekt voordat de overeenkomst wordt afgesloten.

Art. 46c lid 2 somt de informatie op, die schriftelijk of duurzaam moet worden verstrekt. Expliciet wordt vermeld, dat de juiste ontbindingstermijn schriftelijk moet worden meegedeeld. Tevens wordt expliciet vermeld, dat deze informatie ook voor het afsluiten van de overeenkomst mag worden verstrekt.

Art. 46d vermeldt de ontbindingstermijnen:
Gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak heeft de koper het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien niet is voldaan aan alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen, bedraagt deze termijn drie maanden. De eerste zin is van overeenkomstige toepassing vanaf de voldoening binnen de in de tweede zin bedoelde termijn aan alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen.

We kijken eerst naar een voorbeeld van een Consumentenkoop (pakje) op afstand, waarbij 10 werkdagen na ontvangst van het pakje ontbrekende informatie uit art. 7:46c lid 2 schriftelijk wordt ontvangen ( met bv. de vermelding van de ontbindingstermijn van 7 werkdagen). Niet alledaags, maar niet onmogelijk of verboden.
De eerste zin van art. 7:46d lid 1 noemt een ontbindingstermijn van 7 werkdagen na ontvangst pakje. De tweede zin vermeldt de ontbindingstermijn van 3 maanden na ontvangst pakje, zolang niet voldaan is aan art. 7:46c lid 2 Deze termijn is dus in ons geval 10 werkdagen (na ontvangst pakje) van toepassing.
Cruciaal is de interpretatie van de derde zin. Deze kan twee dingen betekenen:
Bij Diensten is art. 46i van belang. Lid 1 vermeldt dat de hierboven gebruikte artikelen 46c en 46d lid1 overeenkomstig van toepassing zijn.
We kijken nu naar een voorbeeld bij Diensten, waarbij 10 werkdagen na de overeenkomst (telefoongesprek) ontbrekende informatie uit art. 7:46c lid 2 schriftelijk wordt ontvangen ( met bv. de vermelding van de ontbindingstermijn van 7 werkdagen).
Van belang bij Diensten is art 7:46i lid 6, die betrekking heeft op de eerste en tweede zin van art 7:46d lid 1. Er is bij Diensten geen pakje, dat wordt ontvangen en gekeurd. Daarom zijn de termijnen bij Diensten enigszins aangepast.
De eerste zin van art. 7:46d lid 1 resulteert in het geval van Diensten in een ontbindingstermijn van 7 werkdagen na overeenkomst.
De tweede zin resulteert bij Diensten in een ontbindingstermijn van 3 maanden na overeenkomst, zolang niet voldaan is aan art. 7:46c lid 2 Deze termijn is dus in ons geval 10 werkdagen van toepassing. In art 7:46i lid 6 wordt niets gezegd over de derde zin van art. 7:46d lid 1.
De redenering is bij Diensten overeenkomstig Pakje en leidt tot de logische interpretatie:
Nadat geheel voldaan is aan art. 7:46c lid 2 geldt weer een ontbindingstermijn van 7 werkdagen (na ontvangst ontbrekende informatie).
Of in de volksmond: 7 werkdagen na ontvangst brief.
Let ook op art 7:46i lid5a. Hier verwijst men naar een termijn in de eerste en de derde volzin van art 7:46d lid 1. Dit impliceert, dat het om verschillende termijnen moet gaan. Hiervan is alleen sprake bij de tweede, logische interpretatie van de derde volzin, waarbij de termijn 7 werkdagen na ontvangst informatie wordt gehanteerd.

Consequenties hiervan:

De werkelijke ontbindingstermijn.


Volgens de voicelog van Pretium (bijlage PT14) dateert de overeenkomst van zaterdag 29 september 2007. Volgens het verweer onder punt 21 heeft de klager pas op 16 oktober 2007 bericht dat hij van de opt-out mogelijkheid gebruik wil maken. Mijn ouders ontvingen echter van Pretium een variant op bijlage PT9. Pretium stelt hierin, dat mijn ouders te laat de aanmelding ongedaan hebben gemaakt. Deze brief is gedateerd op 16 oktober. De datering is aantoonbaar vals. Mijn ouders hebben deze brief 's maandags 15 oktober 2007 ontvangen. Dinsdagochtend 16 oktober rond 9 uur heb ik het probleem bij Consuwijzer aangemeld. Dit laatste kan worden nagetrokken. De brief is dus niet van 16 oktober maar op zijn laatst van vrijdag 12 oktober 2007. Dit betekent, dat een ontbindingsbrief van mijn ouders op of voor 12 oktober 2007 door Pretium ontvangen moet zijn. Deze wordt door Pretium gewoon in de doofpot gestopt. Er wordt klaarblijkelijk door Pretium op twee manieren geknoeid met schriftelijke ontbindingen.
Ten overvloede zij nog opgemerkt, dat er tussen 29 september en 12 oktober slechts 10 werkdagen zitten. Hoewel het aan de zender is, om te bewijzen, wanneer de welkomstbrief ontvangen is, merken we op, dat het zeer aannemelijk is, dat de ontbinding door mijn ouders gewoon op tijd heeft plaatsgevonden.
Over termijnen gesproken, Pretium kondigt aan, dat het de telefoonaansluiting overneemt van KPN per 2 november. Bij opzegtermijn van 30 dagen betekent dit, dat de aanvraag door Pretium 3 oktober al is verstuurd. Dit is ruim binnen de ontbindingstermijn van de nieuwe overeenkomst. Vanaf dat moment maakt Pretium al kosten. Volgens het verweer van Pretium onder punt 9 wordt de aanvraag pas gedaan , nadat de ontbindingstermijn is verstreken. Dit lijk niet juist te zijn.
Er gebeuren meer vreemde dingen. Volgens de voicelog (bijlage PT14) krijgt de klant een abonnement. Volgens de welkomstbrief (bijlage PT15) met het gemak van 1 rekening. Maar uit de rekeningen blijkt, dat Pretium zomaar per 10 oktober via Carrier PreSelect de gesprekskosten naar zich toetrekt. Dit is absoluut niet afgesproken. Hoezo gemak van 1 rekening?

Automatische incasso bij koude werving (punt 24 t/m. 29).


Pretium beweert, dat dit toegestaan is.

Citaat Website Nederlandse Vereniging van Banken (26 maart 2008):

Telefonische machtiging

Vanaf 1 juli 2002 bestaat daarnaast de mogelijkheid van telefonisch machtigen. Daaraan worden extra eisen gesteld:


Citaat Website Currence Incasso Zakelijke markt (26 maart 2008):

Als de particuliere betaler (nog) geen relatie van u is, moet zijn voldaan aan de volgende aanvullende regels vůůrdat u kunt incasseren: Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat u, als incassant, de betaler hierover niet mag benaderen.

Citaat Website Currence Incasso Particuliere markt (26 maart 2008):

Kan ik telefonisch een machtiging verstrekken aan een incassant?
Dat is inderdaad mogelijk. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden:
* Als u nog geen relatie hebt met de incassant, mag hij u niet ongevraagd bellen en om een machtiging vragen. Een telefonische machtiging is dan alleen toegestaan als u zelf het initiatief neemt via uw vaste telefoonaansluiting.
Uw zekerheid
Bij automatische Incasso houdt u altijd controle over uw rekening.
Om van Incasso gebruik te mogen maken, moet een organisatie eerst voldoen aan een aantal strenge eisen pas daarna kan zij een Incasso-overeenkomst afsluiten met haar bank. Dat verzekert u ervan dat de incassant het vertrouwen heeft van deze bank.


Citaat Website Postbank Particulier (30 april 2008):

Een telefonische machtiging heeft een terugboekingstermijn van 30 kalenderdagen. Bedrijven waar u al een bestaande klant bent, mogen u bellen en u telefonisch om een machtiging vragen. Als u nog geen klant bent, mag een bedrijf alleen een telefonische machtiging vragen als u zelf contact heeft opgenomen met de incassant.
Het bedrijf is verplicht deze telefonisch afgegeven machtiging schriftelijk te bevestigen, met vermelding van de terugboekingstermijn en de datum van afschrijving. Terugboeken kan binnen een termijn van 30 kalenderdagen.
Let op: op een schriftelijke bevestiging hoeft u geen handtekening te zetten


We zien, dat op talloze plaatsen op het web en in brochures, zowel aan consumenten als ondernemers duidelijk wordt gemaakt, dat automatische incasso via koude werving niet is toegestaan.
We hebben o.a. naar aanleiding van het verweer van Pretium en het standpunt van de Geschillencommissie een klacht ingediend bij Currence, omdat deze ten onrechte de suggestie lijkt te wekken, dat automatische incasso bij koude werving niet is toegestaan.

Uit het antwoord hierop:

Currence is de eigenaar van de collectieve nationale betaalproducten PIN, Chipknip, Incasso, Acceptgiro en iDEAL. Het doel van Currence is het bevorderen van concurrentie op de betaalmarkt. Currence is zelf geen partij op de betaalmarkt voor eindgebruikers (consumenten en ondernemers), maar verstrekt licenties aan banken die de betaalproducten van Currence op de markt willen aanbieden en certificaten aan toeleveranciers. Ter waarborging van de kwaliteit en veiligheid van haar producten ziet Currence erop toe dat licentie- en certificaathouders de regelgeving van Currence naleven.

In de regelgeving van Currence wordt een telefonische machtiging erkend mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Een daarvan is dat het moet gaan om een bestaande relatie. Als de incassant (bijv. een telecombedrijf) nog geen relatie heeft met de debiteur (de klant), mag de incassant de debiteur niet ongevraagd bellen om een machtiging te vragen. Zowel op de website als in de brochure over Incasso maakt Currence hier nadrukkelijk melding van.

Currence is de eigenaar van het product Incasso en uit dien hoofde zeker bevoegd om regels te stellen waaraan de gebruikers dienen te voldoen. In de licentie- en certificaatovereenkomsten die zij sluiten, is ook expliciet bepaald dat de betrokken contractspartijen de regelgeving dienen na te leven. Deze naleving omvat ook (indirect) de naleving van de regels door hun contractspartijen.

Currence heeft aangegeven dat ze contact zullen opnemen met de Geschillencommissie om deze te informeren over de specifieke productvoorwaarden van Incasso.

Waarom de Geschillencommissie in het verleden het standpunt van Pretium heeft onderschreven (verweer punt 27) of illegale incasso's opvoert als bewijs ten gunste van Pretium (internet ontbinding TEL07-0838) is volstrekt onbegrijpelijk.

In de tweede, aangetekende ontbindingsbrief van 16 oktober aan Pretium is o.a. door ons vermeld, dat. de machtiging, hoewel ongeldig, met onmiddellijke ingang wordt ingetrokken. Bovendien wordt bij de Rabo-bank afschrijven via postrek. 86.70.341 geblokkeerd, omdat internet duidelijk maakt, dat Pretium veelvuldig automatisch incasseert na koude werving. Enige tijd later beklaagt Pretium zich er schriftelijk over dat de afschrijving van de telefoonrekening is mislukt. Klaarblijkelijk heeft Pretium ondanks het intrekken van de niet geldige machtiging toch een poging gedaan. Vervolgens krijgen mijn ouders een tijd later tweemaal een rekening van Pretium, waarbij het eindsaldo nul is en Pretium bedankt voor de betaling. We maken hieruit op, dat Pretium dit geld toch bij iemand afschrijft, maar niet bij mijn ouders!!!

Rechstgeldigheid overeenkomst (punt 8 t/m. 17).


Pretium beweert dat de overeenkomst rechtsgeldig is en dat er geen sprake is van misleiding.

Standaardscripts.


Pretium-bijlage PT3 bevat standaardscripts, die zouden zijn gebruikt bij de telefonische werving. Er is een standaardscript voor het inleidende gesprek en er zijn 3 scripts die worden gebruikt bij de voicelogs van de 3 verschillende abonnementen. De 3 standaardscripts voor voicelogs zullen ongetwijfeld min of meer overeenkomen met de opgenomen voicelogs.
De suggestie wordt door Pretium gewekt, dat ook het script voor het inleidende gesprek overeenkomt met het echte gesprek. Daarvoor wordt door Pretium geen enkel tastbaar bewijs geleverd en dat kan Pretium ook niet. Via opnames van het hele gesprek, wat Pretium overigens naar eigen zeggen wel doet, mag de controle niet worden uitgevoerd, omdat dit strijdig is met inhoud van het script. Pas aan het einde van het gesprek wordt daarin gezegd dat de bandopname wordt gestart t.b.v. de voicelog. En het is wettelijk verboden om de bandopname eerder te starten dan aangekondigd.
Deze suggestie staat ook lijnrecht tegenover de klachten van een groot aantal consumenten. Ook in het geval van mijn vader, die in gedachten druk bezig was met het organiseren van de noodgedwongen verhuizing naar het verzorgingstehuis , is het volstrekt onaannemelijk, dat het gesprek op de beschreven wijze heeft plaats gevonden.
Mijn vader denkt, dat het telefoongesprek het gevolg is van acties van het verzorgingstehuis en dat het bedrijf Pretium Telecom voor hem de verhuizing regelt. Het door OPTA voorgeschreven kernwoord "overnemen" is makkelijk te interpreteren als "verhuizen". Vandaar dat mijn vader zeer bereidwillig is, om de benodigde gegevens op te hoesten. Hij antwoordt zelfs met "ja", nog voor de vraag volledig is gesteld. Toch vertrouwt hij het niet helemaal.
Tot twee keer toe onderbreekt hij het standaard voicelog-script en vraagt hij, vlak voor de overeenkomst wordt gesloten, of hij zijn telefoonnummer behoudt. Beide keren wordt hij door Pretium gerustgesteld. Deze informatie staat niet in het standaardscript voor de voicelog en is feitelijk onjuist. Het was voor mijn ouders met de huidige OPTA-regels onmogelijk om een verhuizing met een leverancier-switch te combineren. Consuwijzer weet in ieder geval geen raad. Pretium is telefonisch niet bereikbaar, maar heeft ook nog geen zeggenschap over de aansluiting. De KPN tenslotte moet alle contact overlaten aan de nieuwe leverancier en annuleert de eerder aangekondigde verhuizing.
De korte voicelog is niet volgens standaardscript uitgevoerd. Het is zeer onwaarschijnlijk, dat het inleidende gesprek wel geheel volgens een standaardscript van 2 kantjes is gevoerd en dat daarbij de aanstaande verhuizing niet ter sprake is gekomen.
Daarom het verzoek, om het standaardscript voor het inleidende gesprek niet mee te nemen als bewijs. Dit sluit ook aan bij de aanvullende afspraken van de OPTA, waarin gesteld wordt, dat totaalbeeld van brief en voicelog bepalend is.
Hetzelfde verzoek ook voor bijlage PT12 , de functieomschrijving voor een telemarketing-manager en de bijlage PT13, de E-mail-wisselingen van maart en april 2007. Deze bijlagen zijn volstrekt irrelevant.

De voicelog.


De voicelog volgens de geleverde transcriptie heeft veel weg van een blanco cheque aan toonder.

Schriftelijke informatie, misleiding.
Algemene voorwaarden.


Merk op, dat de algemene voorwaarden niet zijn meegezonden bij het welkomstpakket. Wel staat vermeldt, dat de Algemene Voorwaarden gelden voor alle diensten van Pretium Telecom (zie bijlage PT4, laatste blz.) en dat ze zichtbaar zijn op internet. Hoe mijn ouders, die niet meer waren aangesloten op internet, kennis hadden moeten nemen van de algemene voorwaarden, is mij onduidelijk. Dit kan van mensen, die telefonisch benaderd worden, niet verwacht worden.
Maar wat zijn de algemene voorwaarden. Sommige dingen zijn simpel, maar niet bij Pretium. Voor abonnementen geldt volgens bijlage PT4 een looptijd van twaalf maanden met daarna verlenging per kwartaal. Dezelfde termijnen zien we in de Algemene Voorwaarden onder punt 15.1 (bijlage PT16).
Op 25 maart 2008 zien we echter bij de Algemene Voorwaarden op internet onder punt 15.1 :
De Overeenkomst voor de Aansluiting in combinatie met de Telefoondienst (het Telefoonabonnement) wordt aangegaan voor een jaar (te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen) en zal stilzwijgend worden verlengd met telkens een termijn van ťťn jaar met een opzegtermijn van dertig dagen.
Punt 15.7:
Voor een Overeenkomst die de levering van de Aansluiting en de Telefoondienst of de ADSL-Dienst omvat geldt dat de Contractant de Overeenkomst schriftelijk dient op te zeggen zulks onverminderd het bepaalde in artikel 15.1 omtrent de minimale duur van de Overeenkomst. Indien een dergelijke overeenkomst eindigt gedurende de initiŽle of verlengde looptijd van een jaar, is de Contractant verplicht tot betaling ineens van de kosten die Pretium Telecom dan rekent voor een Aansluiting vanaf de datum van beŽindiging tot het einde van de beoogde initiŽle of verlengde looptijd van de Overeenkomst.
De verlengingstermijn is hier zomaar 1 jaar. Dit is in geen enkele brief medegedeeld. Ook hier geknoei van Pretium, waar de consument het slachtoffer van is.

Punt 6.9: De Contractant zal alle verschuldigde bedragen voldoen door middel van automatische incasso van een rekening die de Contractant aanhoudt bij een erkende financiŽle instelling in Nederland. Deze overeenkomst dwingt de klant tot betaling via automatische incasso. Pretium mag dit niet via koude werving aanbieden, laat staan opleggen. Na koude werving via telefoon is voor deze overeenkomst een schriftelijke toestemming vereist.

Registratienummer 34139724 bij Kamer van Koophandel te Amsterdam ontbreekt op internet.

Gang van zaken bij verhuizing telefoon.


Ouders beiden 82. Vader 2 hoorapparaten, moeder slecht ter been, 1 hoorapparaat, ander oor doof, slechtziend, chronisch moe, dementerend. Stonden al lang ingeschreven voor verzorgingstehuis in PIPOstad. Vader gordelroos, urgent.
Moeder indicatie, vader niet . PIPOstad niet mogelijk, gescheiden opname??
Tehuis in Pukstad wel mogelijk, eind september rond.
29 september. Pretium belt, vader denkt verhuizing te regelen, geen enkel belang bij 2 euro korting per maand, nooit gehad.
Welkomstpakket Pretium , beantwoord met verzoek om ontbinding.
Aanvraag verhuizing KPN .
Verhuizing wordt toegezegd door KPN.
Ontbinding wordt afgewezen door Pretium.
Hectische week. Aangetekende brief. Telefonisch contact Consuwijzer en later met KPN. Telefonisch contact met Pretium niet mogelijk; verbinding wordt verbroken.
Zondagochtend 21 oktober vindt mijn vader een brief van KPN en van Pretium in de bus en zakt hij door het ijs. KPN deelt mee, dat de verhuizing van de telefoon niet doorgaat (bijlage 8, 15 oktober) en Pretium houdt vast aan het contract (bijlage 9, 19 oktober). Het bedrijf beroept zich op gewonnen rechtszaken tegen Consumentenautoriteit, Ombudsman en KPN.
Mijn vader vreest in het verzorgingstehuis terecht te komen, zonder telefoonaansluiting en denkt niet met een mobieltje om te kunnen gaan. Dus maar naar PIPOstad (175 km.) gereden, om bij te staan en brieven op te halen. Omdat mijn vader het niet meer kan verwerken, wordt afgesproken, dat hij alle Pretium-post ongeopend naar mij zal toesturen.
We zitten muurvast. Geen enkele zeggenschap over eigen telefoon. Overgeleverd aan een provider, die zelf mag bepalen, hoe de wet eruit ziet en die gewetenloos oude mensen bedriegt. Een drietal brieven, waarvan 2 aangetekend, kan 1 misleidend telefoontje niet ongedaan maken. De OPTA heeft alle macht bij de nieuwe provider gelegd, heeft niet voorzien in enige vorm van arbitrage en ook niet in enige vindbare informatie over de handelwijze in dit soort gevallen. De klant is abonnee bij KPN, maar KPN mag niet verhuizen vanwege de lopende switch. Maar ook Pretium kan de verhuizing niet doen, want de klant is nog geen abonnee.
Consuwijzer weet ook niet hoe te helpen. Uiteindelijk een pragmatische oplossing gekozen met naar verwachting de kortste tijd zonder vaste telefoon. Nieuw abonnement en nieuw nummer op het nieuwe adres. Hopen dat Pretium hier niets tegen kan doen. Gedurende de periode van 24 oktober tot 5 november behelpen met mobiel, type koelkast. Mijn vader is voorgoed zijn zelfvertrouwen kwijt.

De wet Koop op Afstand.


Deze wet lijkt gebaseerd op bestellen via internet, maar houdt helaas totaal geen rekening met de mogelijke praktijken bij cold-calling via de telefoon . Het product telefoon of energie is veel te ingewikkeld om onvoorbereid via cold-calling te laten beslissen. Er zijn teveel prijscomponenten, om snel even tot een juiste keuze te komen. Het vereiste bewijs is flinterdun, de klant is makkelijk manipuleerbaar. De nieuwe leverancier krijgt dankzij de regelgeving van de OPTA bovendien onvoorwaardelijke macht over diensten, die tot de eerste levensbehoefte van de consument behoren. De consument is in veel gevallen machteloos. Waarom bij cold-calling een schriftelijke bevestiging van de klant niet vereist is (oorspronkelijk was hier in deze wet wel sprake van), is volstrekt onduidelijk. Het had dit geschil en vele andere geschillen kunnen voorkomen. Misschien een idee voor de OPTA.

Conclusie.


Wie enigszins nadenkt over het product vaste telefoon, komt al snel tot de conclusie, dat dit geen product is, om via koude werving aan de man te brengen. Dit is volstrekt onmogelijk. Dat geldt voor gewone mensen, en zeker voor bejaarden.
De consument kan zich beschermen tegen ongewenste telemarketing door bedrijven als Pretium via ' Infofilter'. Pretium is hier echter niet bij aangesloten.
Wat overblijft, is het zo nauwkeurig mogelijk toepassen van de Wet Koop op Afstand, de regels van de OPTA en de regels van Currence.
Pretium heeft de zeggenschap over de telefoonaansluiting geclaimd en heeft misbruik gemaakt van de macht, die de regelgeving van de OPTA geeft aan de nieuwe leverancier.

Bij het afsluiten van een overeenkomst houdt Pretium de nieuw geworven klanten nauwgezet en niets ontziend aan haar interpretatie van de regels. Misverstanden of vergissingen worden uitgelokt en afgestraft met dubbele telefoonrekeningen, geen behoud van nummer, afsluiting van de vaste telefoon, opheffing persoonlijk alarm.
Het is nu aan de commissie om deze firma nauwgezet aan de echte regels te houden. Deze firma verdient zeker niet het voordeel van de twijfel.
We verzoeken daarom alsnog om ontbinding van de overeenkomst en stellen Pretium volledig aansprakelijk voor de onkosten en de geleden schade.

Posten in euro's:


Abonnement + gesprekskosten oude telefoon.
Geschillengeld 50
Aansluiting nieuwe telefoon 45
Kosten mobiel prepaid SIM-kaart 10
Kosten mobiel bellen schatting 40
Kosten ander nummer (100 verhuiskaarten) 80
2 werkdagen verlof netto 400
Emotionele schade 2500


Het laatste bedrag is moeilijk te schatten, maar de schade is fors. Het is het maximale bedrag dat Pretium volgens de Algemene Voorwaarden als boete mag opleggen, indien men zich niet gedraagt "conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker wordt verwacht".