Index

Wet Koop op Afstand, Commentaar

Uit Castermans & Krans: Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek, 2007, betreffend art. 7:46d. Dit juridisch standaard naslagwerk wordt o.a. door het Juridische Loket gebruikt.

1. Algemeen.

Deze bepaling geeft de mogelijkheid na een bedenktijd de overeenkomst te ontbinden (lid 1), als ook een regeling van de daaraan verbonden kosten (lid 2). De verkoper is in geval van ontbinding gehouden tot kosteloze terugbetaling (lid 3). Lid 4 bevat enkele uitzonderingen. De achtergrond van de bepaling is hier in gelegen dat de koper zich voor het sluiten van de overeenkomst geen beeld kan vormen van de zaak, en zich er na aan de hand van de ontvangen informatie, al dan niet met deskundige hulp een juist en volledig beeld moet kunnen vormen van de rechten en verplichtingen die over en weer uit de koop voortvloeien (MvT, Kamerstukken 111999/2000, 26 981, nr. 3, p. 21). Koop op proef. Denkbaar is dat de koop op afstand ook koop op proef (art. 7:45) is. Dit staat aan toepassing van art. 7:46d niet in de weg. De bedenktijden als bedoeld in art. 46d lopen vanaf de in deze bepaling bedoelde momenten, niet pas als de koop definitief is geworden (MvT, Kamerstukken 11 1999/2000, 26 861, nr. 3, p. 22). Verrichten van diensten. De leden 1-3 en 4, onderdeel a van de bepaling zijn van overeenkomstige toepassing op de overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten (art. 1, met uitzonderingen in art. 7:46b lid 2 en 46i leden 2, 3 en 5).

2. Bedenktijd (lid 1).

a) Termijn (eerste zin). De koper heeft de bevoegdheid gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak de overeenkomst te ontbinden. Werkdagen. Onder werkdagen wordt verstaan dagen die niet zijn een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag (art. l lid I en 3 van de Algemene Termijnenwet). Diensten (art. 7:46i lid 6). De termijn vangt aan bij het sluiten van de overeenkomst.
b) Verlengde termijnen. Drie maanden (tweede zin). De termijn duurt drie maanden na de dag van ontvangst van de zaak of, bij diensten na het sluiten van de overeenkomst, indien aan de informatieplicht van art. 7:46c lid 2 niet is voldaan. De Algemene Termijnenwet is van toepassing. Alsnog zeven dagen (derde zin). Indien binnen die drie maanden alsnog de benodigde informatie is verschaft, bedraagt de termijn zeven dagen vanaf het moment dat aan de informatieplicht is voldaan. Dit geldt ook indien op de laatste dag van de driemaandentermijn wordt voldaan aan de informatieverplichting. De totale bedenktermijn bedraagt dan drie maanden en zeven werkdagen (MvT, Kamerstukken II 1999/2000,26 861, nr.3, p. 22). Tijdstip waarop de informatie wordt verstrekt. Zie art. 7:46c lid 1, aant.2a.
c) Ontbinding. Richtlijn 97/7/EG bepaalt dat de koper het recht heeft de overeenkomst te herroepen. Dit recht is omgezet in het recht de overeenkomst te ontbinden vooruitlopend op de wijziging van art. 7:2 lid 2 (Kamerstukken II 23 095).
d) Zonder opgave van redenen. De koper behoeft de verkoper ter zake van de ontbinding binnen de bedenktijd geen redenen op te geven.

2808 Castermans & Krans