Index

Tussenvonnis Pretium Telecom

zaak/rolnr.: 397515 / CV EXPL 08-11099
datum uitspraak: 10 december 2008
VONNIS VAN DE KANTONRECHTER
in het incident inzake

Pipo
te Pukstad
eisende partij in de hoofdzaak
verwerende partij in het incident
hierna te noemen Pipo procederende bij Pipootje

tegen

de besloten vennootschap Pretium Telecom B.V.
te Haarlem
gedaagde partij in de hoofdzaak
eisende partij in het incident
hierna te noemen Pretium Telecom gemachtigde: mr. C.E. Santman

IN DE HOOFDZAAK:

De vordering

Pipo vordert (samengevat) ontbinding van de overeenkomst en veroordeling van Pretium Telecom tot betaling van euro 450,00.

Pipo stelt daartoe onder meer het volgende. Pipo heeft een geschil voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie (hierna: de Commissie). Deze commissie heeft Pipo in het ongelijk gesteld. Pipo is het niet eens met die beslissing en legt de vordering op basis van artikel 26 Reglement Geschillencommissie Telecommunicatie voor aan de kantonrechter. Pipo is het niet eens met de uitspraak omdat de bepaling van de ontbindingstermijn op basis van de wet Koop op Afstand verkeerd wordt uitgelegd. Zijns inziens gaat deze termijn pas lopen nadat voldaan is aan de informatieplicht. Voorts is Pipo het niet eens met de uitspraak omdat de fundamentele beginselen van het procesrecht zijn geschonden door het steeds anders verlopen van de procedure dan van tevoren is aangegeven. Ook heeft Pipo niet voldoende kunnen toelichten wat zijn bezwaren zijn tegen de handelswijze van Pretium Telecom en is er onvoldoende aandacht geschonken aan de specifieke situatie van Pipo. Tevens is de uitspraak van de geschillencommissie in strijd met de redelijkheid en billijkheid.

IN HET INCIDENT:

De vordering van Pretium Telecom

Pretium Telecom vordert dat de kantonrechter zich onbevoegd verklaart dan wel dat Pipo niet ontvankelijk zal worden verklaard in zijn vordering. De geschillencommissie heeft haar uitspraak op 3 juli 2008 verzonden. Krachtens artikel 26 van het Reglement van de Geschillencommissie Telecommunicatiezaken had Pipo gedurende twee maanden de tijd na de verzending van de uitspraak dit bindend advies ter toetsing aan de gewone rechter voor te leggen. Dit heeft gedaagde nagelaten. Derhalve is de uitspraak onaantastbaar geworden.

De beoordeling van het geschil in het incident

1. Pretium Telecom werpt een bevoegdheidsincident op, omdat Pipo te laat zou zijn met het instellen van zijn vordering. De kantonrechter overweegt dat hij bevoegd is van het geschil kennis te nemen. De vraag of Pipo tijdig is met het instellen van zijn vordering zal onderdeel uitmaken van de beoordeling in de hoofdzaak.

2. De incidentiele vordering tot het onbevoegdheid van de kantonrechter moet derhalve worden afgewezen.

3. De proceskosten in het incident komen voor rekening van Pretium Telecom nu zij de in het ongelijk gestelde partij is. Omdat Pipo zich niet door een professionele gemachtigde heeft laten bijstaan, komen op grond van het bepaalde bij artikel 238 Rv, voor vergoeding slechts de noodzakelijke reis- en verblijfkosten in aanmerking.

Beslissing

De kantonrechter:

in het incident:

- wijst de vordering af;

- veroordeelt Pretium Telecom tot betaling van de proceskosten in het incident, die aan de kant van Pipo tot en met vandaag worden begroot op nihil.

in de hoofdzaak:

- verwijst de zaak naar de rolzitting van 07 januari 2009 te 10.00 uur voor conclusie van repliek;

- bepaalt dat ter rolle geen uitstel zal worden verleend;

- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J.P. Veenhof en uitgesproken op de openbare terechtzitting van bovengenoemde datum.