Page 1
in Naam der Koningin
zaaknummer 200.006.492/01 SKG
28 Oktober 2008
GERECHTSHOF TE AMSTERDAM
VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER
ARREST
in de zaak van:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PRETIDM TELECOM B..V.. , gevestigd te Haarlem,
APPELLANTE,
vertegenwoordigd door mi, I.M.C.A. Reinders Folmer, advocaat
te Amsterdam,
t e g e n
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
OMROEPVERENIGING MAX, gevestigd te Hilversum,
GEÏNTIMEERDE,
vertegenwoordigd door mr. F.B. Falkena, advocaat te Amsterdam.
1. Het geding in hoger beroep
De partijen worden hierna Pretium Telecom en
Omroepvereniging Max genoemd.
Bij dagvaarding van 20 mei 2008 is Pretium Telecom in hoger
beroep gekomen van het vonnis dat de voorzieningenrechter
in de rechtbank te Amsterdam in het kort geding tussen
partijen (Pretium Telecom als eiseres en Omroepvereniging
Max als gedaagde) onder rolnummer 395274/KG ZA 08-677 AB/LW

Page 2
zaaknummer 200.006.492/01 SKG
heeft gewezen en dat is uitgesproken op 23 aprii 2008. Het
appelexploot bevat de grieven,.
Pretium Telecom heeft overeenkomstig de dagvaarding drie
grieven voorgesteld, haar eis gewijzigd en geconcludeerd
dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en
alsnog haar - gewijzigde - vorderingen zal toewijzen, met
veroordeling van Omroepvereniging Max in de kosten van het
geding in beide instanties.
Daarop heeft Omroepvereniging Max geantwoord, de grieven
bestreden, bescheiden in het geding gebracht en
geconcludeerd - zakelijk -, dat het hof het vonnis waarvan
beroep zal bekrachtigen en Pretium Telecom zal veroordelen
in de kosten gevallen op het hoger beroep.,
Partijen hebben de zaak op 3 Oktober 2008 doen bepleiten,
Pretium Telecom door mr„ D.P. Kuipers, advocaat te
's-Gravenhage, en Omroepvereniging Max door mr. D.M.. Wille,
advocaat te Amsterdam, aan de hand van door ieder van
partijen overgelegde pleitnotities. Bij die gelegenheid
heeft elk van partijen nog bewijsstukken - Pretium Telecom
bij akte - overgelegd. Tevens heeft het hof - ten dele in
raadkamer, ten dele ter terechtzitting - het in de
opsomming van de rechtbank onder 2.2 genoemde en hierna te
eiteren telefoongesprek van 17 maart 2008 tussen een voor
Pretium Telecom werkende telemarketeer en de betrokken
klant, W.J..G,, Derix te Hoorn, verder Derix, beluisterd en
het in voormelde opsomming onder 2.9 genoemde
televisieprogramma van 3 aprii 2008 van Max & Loretta
gezien. Op verzoek van het hof heeft Pretium Telecom een
USB-stick met bedoeld telefoongesprek en televisieprogramma
overgelegd.

Page 3
zaaknummer 200.006.492/01 SKG
Ten slotte hebben partijen recht gevraagd op de stukken van
beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingevoegd
wordt beschouwd.
2.. Grieven
Voor de grieven verwijst het hof naar de appeldagvaarding.
3.. Feiten
De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis
onder 2.1 tot en met 2., 9 de volgende feiten tot
uitgangspunt genomen.. Gelet op door Pretium Telecom
gemaakte hierna te noemen bezwaren heeft het hof de
opsomming op een enkel punt aangevuld..
2.1. Pretium Telecom is een Nederlands telecommunicatie-
bedrijf dat sinds 1996 actief is als aanbieder van
vaste telecommunicatiediensten in Nederland,
2.2, Op 17 maart 2008 heeft een telemarketeer van Pretium
Telecom gebeld met de 79-jarige mevrouw W.J.G. Dezix
uit Hoorn. Van het laatste deel van dit gesprek is een
opname gemaakt, de voicelog, waaxin onder meer het
volgende is opgenomen:
"Klant En u stuurt de papieren op?
(ingevoegd hof)
Pretium Telecom Jazeker, maar kunt u uw voorletters
en achternaam nog even noemen voor
de duidelijkheid, voor de
zekerheid? (ingevoegd hof)
(;>
Pretium Telecom Oké. U wilt met Pretium Telecom
bellen met dit telefoonnummer
waarop ik nu gebeld heeft? Nu bel?
Klant Ja..

Page 4
zaaknummer 200 006 .492/01 SKG
Pretium Telecom
Klant
Pretium Telecom
Klant
Pretium Telecom
Klant
Pretium Telecom
Klant
Pretium Telecom
Dit telefoonnummer is 0229210154
klopt dit?
Wacht even, zal ik dat ook even
opschrijven voor mijn dochter,
anders weet ik het ook niet.
U krijgt alles gewoon netjes
toegestuurd hoor mevrouw.
He..
U krijgt alles gewoon netjes
toegestuurd.
O, nou dan komt het wel goed
Oké, dit telefoonnummer is
0229210154 klopt dit?
Ja.
Ja, u wilt voor dit telefoonnummer
het jaarabonnement Pretium Avond en
Weekend Vrij met een opzegtermijn
van 30 dagen voor 18 euro 95 per
maand?
Ja,.
U gaat exmee akkoord dat u met het
door u opgegeven telefoonnummer
automatisch met Pretium Telecom
belt naar aile bestemmingen en dat
de gesprekskosten en abonnement
automatisch worden geïncasseerd?
Ja.
U ontvangt binnen enkele dagen een
bevestigingsbrief van onze
afspraken waarbij u nog een
bedenktijd wordt geboden wat ik u
al zei. (ingevoegd hof) "
2.3. Op 18 maart 2008 heeft Pretium Telecom een brief aan
Derix gestuurd, waarin zij Derix feliciteert met haar
Klant
c ;
Pretium Telecom
Klant
Pretium Telecom

Page 5
zaaknummer 200.006.492/01 SKG
keuze voor het Pretium Weekend Vrij abonnement voor de
vaste telefoonaansluiting. In die brief is eveneens
het volgende opgenomen:
"Heeft u vragen die niet beantwoord worden in de
bijgevoegde welkomstmap, naar aanleiding van de brief van
KPN of wilt u alsnog afzien van gebruik van Pretium
Telecom, neem dan binnen zeven werkdagen vanaf dagtekening
van deze brief contact op met onze Helpdesk: 023-7510203
(ma t/m vrij, 09.00 tot 17..30). Faxen kan ook: 023-7510202.
Wij zijn er voor u."
2.4. Op 28 maart 2008 heeft Pretium Telecom, voor zover
hier van belang, het volgende aan Derix bezieht:
"Onlangs heeft u zieh aangemeld voor het Pretium Telecom
vastnetabonnement. Helaas stuurde u een opzegging waarin u
te kennen geeft er van af te zien. Wij zullen deze
opzegging voor u in orde maken. "
2.5. Bij e-mailbericht van 31 maart 2008 (11.47 uur) heeft
een medewerker van MAX aan een medewerker van Pretium
Telecom bezieht dat in de uitzending van MAX & Loretta
van 3 aprii 2008 kort aandacht zal worden besteed aan
een klacht van mevrouw Derix en haar zoon over Pretium
Telecom en dat MAX graag een reactie van de zijde van
Pretium Telecom ontvangt. In deze e-mail is - onder
meer - het volgende opgenomen:
"Mevrouw is enkele weken geleden opgebeld door Pretium
Telecom met de mededeling dat zij goedkoper zou kunnen
bellen. Mevrouw heeft onmiddellijk gezegd dat haar kinderen
haar zaken regelen, dus meer informatie zou opgestuurd
moeten worden. Al snel kreeg mevrouw echter een brief in de
bus waarin zij gefeliciteerd werd met haar nieuwe
abonnement. ( ) maar meneer en mevrouw Derix zijn zeer
ontevreden over deze gang van zaken."
2.6. Bij brief van 1 aprii 2008 gericht aan MAX heeft
Pretium Telecom een uitvoerige reactie gegeven op de

Page 6
zaaknummer 200.006.492/01 SKG
klacht van Derix.. Hierin is, voor zover hier van
belang, het volgende opgenomen:
"Ook blijkt uit de voicelog dat de telemarketing medewerker
keurig het call script heeft gevolgd. ( ; Wij hebben u de
voicelog tei: beschikking gesteld. U heeft derhalve zelf
kunnen vaststellen dat mevrouw Derix wel degelijk heeft
ingestemd met het aangaan van een vastnetabonnement bij
Pretium Telecom. ( ; Voor de klacht van de zoon van
mevrouw Derix - dat hij onbeleefd te woord is gestaan -
hebben wij geen bewijs kunnen vinden bij onze medewerkers."
2.7.. Bij brief van 2 aprii 2008 heeft de raadsvrouw van
Pretium Telecom MAX verzocht om ofwel schriftelijk aan
haar te bevestigen dat aan het item over
telecommarketing geen aandacht zal worden besteed in
de uitzending van 3 aprii 2008 ofwel Pretium Telecom
alsnog in de gelegenheid te stellen haar kant van het
verhaal in de uitzending te belichten.
2.8. Bij brief van 3 aprii 2008 heeft MAX daarop gereageerd
met de mededeling dat het technisch niet meer mogelijk
was voor Pretium Telecom om alsnog in de uitzending
van MAX & Loretta te reageren op het onderwerp en dat
in de uitzending de schriftelijke reactie van 1 aprii
2008 van Pretium Telecom is behandeld.
2.9. In de transcriptie televisie uitzending MAX en Loretta
van 3 aprii 2008 Staat het volgende, voor zover hier
van belang, vermeld:
••Loretta: het uh is ons allemaal wel eens overkomen, je
bent uh net begonnen aan je avondeten en je wordt opgebeld
door iemand van een call center die graag iets aan je wilt
verkopen. ( ; En voor je het weet blijkt dat je aan een
of ander abonnement vast zi t.. Mevrouw Derix heeft dat ook
meegemaakt. ( )
Mevrouw Derix: een paar weken terug werd ik gebeld door de
telefoonmaatschappij. Of ik lid wou worden. ( ; dan kreeg

Page 7
zaaknummer 200..006.492/01 SKG
je goedkoop uh abonnement. En uh ik zeg nou dat zal ik dan
eerst overleggen met mijn kinderen. Dus uh nou dat was
goed, ze zou wel een brief sturen. In die brief stond dan,
gefeliciteerd dat u lid bent geworden. Maar ik heb
helemaal, ben helemaal niet lid geworden. Ik heb helemaal
niet gezegd dat ik lid wou worden. Ik zeg uh, ik moet het
eerst overleggen. Hoe kunnen ze dat nou doen. Ik vind dat
maar flauwekul allemaal hoor. ( )
Mevrouw Derix: Goed belazerd hé. Ja, ik doen het nooit
meer. Ze kunnen gerust bellen, maar ik hang zo weer op
hoor. *t Maakt niet uit wie er belt *s avonds maar uh ik
hang op.
Loretta: Zo is dat. Redactie van uh MAX & Loretta heeft het
telefoongespxek van Pretium met mevrouw Derix uh kunnen
beluisteren. Mevrouw Derix lijkt in te gaan op de
voorstellen maar het is ons duidelijk geworden uit het
gesprek dat ze niet goed begrijpt waar het allemaal over
gaat. Ohm Pretium Telecom heeft uh gereageerd. En die
reactie is weer als volgt, Voor zover ons bekend is bepaald
geen sprake geweest van onzorgvuldig of onbehoorlijk
handelen van onze kant.
IN BBELD de tekst: "Voor zover ons bekend is bepaald geen
sprake van onzorgvuldig of onbehoorlijk handelen van onze
kant. ( ) Het call script is goedgekeurd door de OPTA en
( )de Geschillencommissie Telecom.
J.M.K. Nyks, directeur Pretium Telecom."
Loretta: Nou hier in de studio is Contijn van Marie van De
Stichting uh De Ombudsman. Ben jij bekend met uh klachten
over dit bedrijf?
Contijn van Marie: uh wij krijgen regelmatig uh klachten
van mensen en opmerkingen ja. Dat klopt."
Omtrent deze feiten bestaat tussen partijen geen geschil
zodat ook het hof daarvan zal uitgaan.. Wel heeft Pretium
Telecom in de appeldagvaarding onder 9 aangevoerd dat de
'overwegingen onder "De feiten" (-) op wezenlijke punten
onvolledig (zijn) ., ' Het hof heeft in verband daarmee -
zoals hiervoor reeds opgemerkt - enkele door Pretium
Telecom aangeduide passages in de tekst van het

Page 8
zaaknummer 200.006.492/01 SKG
telefoongesprek hierboven ingevoegd onder vermelding van
'ingevoegd hof ' . Waar nodig zal het hof hierna ook op de
overige desbetreffende Stellingen van Pretium Telecom
ingaan..
4., Beoordeling
4.1 Pretium Telecom heeft gevorderd dat het
Omroepvereniging Max wordt verboden om "onjuiste,
onvolledige of misleidende mededelingen over haar
(Pretium Telecom) te doen' en dat Omroepvereniging Max
wordt bevolen om in een uitzending van het programma
Max & Loretta een rectificatie voor te lezen. Deze
rectificatie houdt - samengevat - in dat
Omroepvereniging Max zieh onder meer in het programma
Max & Loretta negatief over de verkoopmethoden van
Pretium Telecom heeft uitgelaten, dat Omroepvereniging
Max in dit programma een ongefundeerde klacht van
Derix voor gegrond heeft gehouden en de indruk heeft
gewekt dat Pretium Telecom Derix en oudere klanten
onheus zou behandelen alsmede dat de
voorzieningenrechter cq het hof heeft geoordeeld dat
Omroepvereniging Max aldus onrechtmatig heeft
gehandeld en haar heeft bevolen een rectificatie te
plaatsen of voor te lezen. Tevens heeft Pretium
Telecom enkele nevenvorderingen ingesteld.
De voorzieningenrechter heeft de vorderingen bij het
bestreden vonnis afgewezen,. Tegen die beslissing en de
gronden waarop zij berust keren zieh de grieven.
4.2 Uitgangspunt is dat Omroepvereniging Max de vrijheid
heeft het onderwerp telemarketing door middel van een
televisieprogramma in de vorm die haar goeddunkt
onder de aandacht van het publiek te brengen. Dit
uitgangspunt berust op het in artikel 7 van de

Page 9
zaaknummei 200.006.492/01 SKG
Grondwet en in artikel 10 van het Europees verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de
fundaméntele vrijheden vastgelegde recht op vrijheid
van meningsuiting.
4,.3 Hiertegenover Staat het uitgangspunt dat Pretium
Telecom net als iedere andere (rechts)persoon recht
heeft op bescherming van eer en goede naam.
4,. 4 De vorderingen van Pretium Telecom impliceren een
beperking van het recht op vrijheid van meningsuiting,
Voor toewijzing is noodzakelijk dat de beperking
voorzien is bij de wet, dat zij een legitiem doel
heeft en dat zij met het oog op dat doel noodzakelijk
is in een democratische samenleving.
De beperking is voorzien bij de wet (artikel 6: 162
BW). Pretium Telecom beoogt met de gevorderde
beperking haar recht op bescherming van eer en goede
naam te verwezenlijken, hetgeen een legitiem doel is..
Beantwoord moet thans nog worden de vraag of de
gevorderde beperking met het oog op dat doel
noodzakelijk is in een democratische samenleving.
4.5 Omroepvereniging Max wil met het programma - zo voert
zij aan - aan de kaak stellen en ervoor waarschuwen
v dat mensen, met name senioren, door telemarketing
worden overrompeld en dat ze voor ze het weten ergens
aan vast zitten als ze niet assertief genoeg
zijn' (onder meer memorie van antwoord onder 8) ..
4., 6 Bij telemarketing gaat het om het via de telefoon
verkopen aan en het inwinnen van informatie over
mogelijke klanten. Daarbij wordt de potentiële klant
ongevraagd en op een door de telemarketeer bepaald
tijdstip gebeld. In dit geval heeft de voor Pretium
Telecom werkende telemarketeer de klant op basis van

Page 10
zaaknummer 200.006.492/01 SKG
een van te voren opgesteld script een
telefoonabonnement aangeboden. Het is van algemene
bekendheid - en het is door beide partijen ter
terechtzitting in hoger beroep ook bevestigd - dat
menigeen dergelijke telefoontjes niet op prijs stelt.
Het is dan ook niet verlassend dat over dit
verschijnsel en over de op basis daarvan gesloten
overeenkomsten een publiek debat wordt gevoerd. Het
is duidelijk dat Omroepvereniging Max - in het
bijzonder met het oog op de belangen van haar
doelgroep: ouderen - aan dat debat een bijdrage heeft
willen leveren.
4.7 Op zichzelf heeft Pretium Telecom er ook geen bezwaar
tegen dat Omroepvereniging Max 'het onderwerp
telemarketing en senioren' (appeldagvaarding onder
19) in het algemeen aan de orde stelt. 'Waar hier de
schoen wringt', aldus Pretium Telecom in haar eerste
grief, 'is dat Omroep Max het onderwerp juist niet op
een algemene wijze heeft behandeld, maar haar pijlen
specifiek op Pretium Telecom gericht heeft en niet in
het algemeen op bedrijven die in hun werving gebruik
maken van telemarketing.' Volgens Pretium Telecom was
'zulk een gerächte actie ook het doel van Omroep Max'
(appeldagvaarding 20).
Daarbij wijst Pretium Telecom erop (zie onder meer
appeldagvaarding 22 ev en pleitnota in hoger beroep
29 ev)
- dat het programma Derix als 'gedupeerde'
presenteert, niet als bewering of mening, maar als
feit,
- dat de daaruit voortvloeiende indruk 'nog eens
wordt bevestigd door mevrouw Derix die aan het
slot van het toneelstukje zegt "Goed belazerd
hè?" ',
10

Page 11
zaaknummer 200.006.492/01 SKG
- dat de presentatrice benadrukt dat Derix *lijkt in
te gaan op het telefonisch aanbod alsof dat niet
zo was - terwijl zij heel goed weet dat mevrouw
Derix alle vragen met "ja" heeft beantwoord, maar
bovendien ruim binnen de opt-out termijn de
overeenkomst heeft ontbonden' en ten slotte
- dat de indruk dat Pretium Telecom Derix gedupeerd
heeft, dan wel belazerd heeft, (-) niet (wordt)
weggenomen', maar *wordt versterkt doordat de
presentatrice aan (een medewerker van) Stichting
de Ombudsman vraagt of hij bekend is met klachten
over dit bedrijf.'
Zij concludeert uit dit een en ander dat
1onmiskenbaar de indruk (wordt) gewekt dat de
beschuldigende vinger die door mevrouw Derix, en in
het vervolg van het item door de presentatrice en de
vertegenwoordiger van Stichting de Ombudsman,
richting Pretium Telecom wordt uitgestoken terecht
is' (appeldagvaarding 23) ..
4.. 8 Het hof overweegt naar aanleiding hiervan het
volgende,.
Indien men de opname van het telefoongesprek
nauwlettend beluistert, dan valt het volgende op.
- De zin
U wilt met Pretium Telecom bellen met dit
telefoonnummer waazop ik nu gebeld heeft?
Nu bei?
is voor meer dan een uitleg vatbaar,
Derix aarzelt bij sommige antwoorden. Zij wil
(elementen uit) het gesprek "even opschrijven
voor mijn dochter', maar doet dat niet nadat de
medewerker van Pretium Telecom haar gerust heeft
11

Page 12
zaaknummer 200.006.492/01 SKG
gesteld : 'U krijgt alles gewoon netjes
toegestuurd.'
- Op de cruciale vraag 'u wilt voor dit
telefoonnummer het jaarabonnement Pretium Avond
en Weekend Vrij met een opzegtermijn van 30 dagen
voor 18 euro 95 per maand?' antwoordt Derix
weliswaar 'ja', maar pas na ongeveer twee
seconden van - wat lijkt op: - aarzeling en
bovendien weinig overtuigend.
- Op de vraag "U gaat ermee akkoord dat u met het
door u opgegeven telefoonnummer automatisch met
Pretium Telecom belt naar alle bestemmingen en
dat de gesprekskosten en abonnement automatisch
worden geincasseerd?' antwoordt Derix wederom
aarzelend en - anders dan het transcript en het
vonnis onder 2.2 vermeldt niet met 'ja' maar met
'nou ja'.
Gelet op dit een en ander is de twijfel die spreekt
uit de formulering van de presentatrice
Mevrouw Derix lijkt in te gaan op de voorstellen
maar het is ons duidelijk geworden uit het
gesprek dat ze niet goed begrijpt waar het
allemaal over gaat
niet zonder grond is : in het bij zonder is verdedigbaar
dat Derix redelijkerwijs kan hebben gedacht dat zij
'alles gewoon netjes toegestuurd' zou krijgen en
daarna - desgewenst na overleg met haar dochter - zou
kunnen beslissen of zij op het aanbod in zou gaan,
zodat zij toen nog niet gebonden was, ook niet indien
zij verder geen actie zou ondernemen.
Dat Derix als 'gedupeerde' wordt aangeduid, dat de
presentatrice geen uitdrukkelijke afstand neemt van
het woord 'belazeren' en vervolgens aan (een
medewerker van) Stichting de Ombudsman vraagt of hij
12

Page 13
zaaknuirtmei 200.006.492/01 SKG
bekend is met klachten over dit bedrijf, is wellicht
niet op ieder onderdeel even gelukkig, maar
overschrijdt naar het voorlopig oordeel van het hof
niet de grenzen die Omroepvereniging Max bij de
behandeling van het onderwerp in redelijkheid in acht
had te nemen.
4.. 9 Aan Pretium Telecom kan worden toegegeven dat het
mogelijk was geweest het programma uit te zenden
zonder het noemen van Pretium Telecom. Het staat
echter vast dat Pretium Telecom een van de
belangrijke Nederlandse telemarketeer-bedrijven met
betrekking tot telefoonabonnementen is, terwijl niet
gesteld of aannemelijk geworden is dat het gesprek
met Derix niet (voldoende) representatief was. In dat
licht kan niet worden gezegd dat Omroepvereniging Max
de vrijheid die zij heeft ten aanzien van de vorm van
de uitzending - en daarmee van haar bijdrage aan het
debat - te buiten is gegaan of dat zij Pretium
Telecom zonder grond of noodzaak in het debat heeft
betrokken en haar aldus zonder grond of noodzaak
heeft beschadigd.
4. 10 Op ver schillende plaatsen (bijvoorbeeld
appeldagvaarding 33 en 35) heeft Pretium Telecom er
aandacht voor gevraagd dat het hier niet om een
'misstand' gaat en dat vde wervingsmethode van
Pretium Telecom, ook in het geval van Derix, (-) in
overeenstemming (is) met de wettelijke regels en met
hetgeen bij telefonische verkoop algemeen
gebruikelijk is', terwijl 'de procedure in het geval
Derix nu juist geheel conform de regels (is)
verlopen', de betrokken medewerker 'heeft keurig het
call script gevolgd.'
13

Page 14
zaaknummer 200.006.492/01 SKG
Daargelaten of deze Stellingen juist zijn, Pretium
Telecom miskent daarmee in ieder geval dat het
antwoord op de vraag of een uiting al of niet een
'misstand' betreft en of de wervingsmethode in
overeenstemming is met de wet, geen doorslaggevende
betekenis heeft. Het maatschappelijk debat kan -
uiteraard - ook worden gevoerd over verschijnselen en
activiteiten die geheel binnen de wettelijke grenzen
blijven. Ook - of beter: juist - indien ervan wordt
uitgegaan dat de werving in het geval van Derix
geheel binnen die grenzen is gebleven, vormt het een
geval dat kan dienen als voorbeeld in het debat over
het fenomeen telemarketing als zodanig.
4.. 11 Gelet op al het hiervoor overwogene moet het antwoord
op voormelde vraag naar de noodzaak om de vrijheid
van Omroepvereniging Max haar mening te uiten zoals
zij heeft gedaan te beperken ontkennend luiden.
4.12 Anders dan Pretium Telecom kennelijk aanneemt, komt
aan haar niet in zijn algemeenheid het recht toe in de
uitzending een weerwoord te geven. Met de tekst (door
de voorzieningenrechter onder 2.9 aangehaald)
Voor zover ons bekend is bepaald geen sprake van
onzozgvuldig of onbehoorlijk handelen van onze
kant. ( ; Het call script is goedgekeuxd door de
OPTA en ( )de Geschillencommissie Telecom.
J.M.K., Nyks, directeur Pretium Telecom..
heeft Omroepvereniging Max het standpunt van Pretium
Telecom in essentie weergegeven. Niet gezegd kan
worden dat het relevante deel van de uitzending - in
zijn geheel bezien en mede al het voorgaande in
aanmerking nemende - ten koste van Pretium Telecom
onevenwichtig was.
Op dit een en ander stuit de tweede grief af.
14

Page 15
zaaknummer 200.006.492/01 SKG
Slotsom
De grieven - de derde grief heeft geen zelfstandige
betekenis - falen. Het hof zal het vonnis waarvan beroep
bekrachtigen en Pretium Telecom als de in het ongelijk
gestelde partij verwijzen in de kosten gevallen op het
hoger beroep..
Beslissing
Het hof:
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
verwijst Pretium Telecom in de kosten van het geding in
hoger beroep, aan de zijde van Omroepvereniging Max tot op
heden begroot op € 303,- voor verschotten en € 2.682,-
voor salaris;
verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.
Dit arrest is gewezen door mrs. P. Ingelse, E.E. van Tuy.ll van
Serooskerken-Röell en H..M.. ten Haaft en door de rolraadsheer
in het openbaar uitgesproken op 28 Oktober 2008.
„„„,. Mr. W.J J. Los
AANHfC V-. o lrct\keACc
DE GRiFFlER.
15