<Algemene Voorwaarden Suprieur Index

Algemene Voorwaarden Suprieur

(Van omstreeks 20 januari 2010)

1. DEFINITIES

1.1 Aansluitapparatuur: door Suprieur te beschikking gestelde apparatuur die nodig is om van de Diensten gebruik te maken, zoals een internetmodem of een Analoge Telefonie Adapter (ATA).

1.2 Aansluiting: een breedbandaansluiting overeenkomstig de specificaties die door Suprieur worden geleverd alsmede bijbehorende faciliteiten of diensten die Suprieur aanbiedt of zal gaan aanbieden.

1.3 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Suprieur.

1.4 Diensten: de diensten die door Suprieur worden geleverd, waaronder de Internetdienst en de Telefoondienst.

1.5 Dienstenaanbieder: een netwerk- of dienstenaanbieder, waarvan Suprieur gebruik maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst.

1.6 Geschillencommissie: de Geschillencommissie Telecommunicatie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (website: www.degeschillencommissie.nl).

1.7 Internetdienst: de breedband internetdienst die door Suprieur wordt geleverd.

1.8 Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie Suprieur een aanbod doet, die zich aanmeldt, of met wie Suprieur een overeenkomst sluit voor levering van de Diensten.

1.9 Klantapparatuur: apparatuur, anders dan Aansluitapparatuur die door de Klant wordt gebruikt in combinatie met de Diensten, zoals routers, PCs, telefoontoestellen en bekabeling.

1.10 Klantenservice: de klantenservice van Suprieur.

1.11 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Suprieur en de Klant, inclusief deze Algemene Voorwaarden.

1.12 Suprieur: Suprieur B.V., gevestigd te Haarlem.

1.13 Telefoondienst: de op Voice over IP gebaseerde telefoondienst die door Suprieur wordt geleverd.

1.14 Website: de website van Suprieur (www.suprieur.nl).

 

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanmeldingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen die verband houden met de levering van de Diensten door Suprieur.

2.2 Op afwijkende of aanvullende bepalingen kan de Klant slechts een beroep doen indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Suprieur zijn aanvaard.

2.3 Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling.

2.4 Suprieur kan de Algemene Voorwaarden wijzigen door de Klant ten minste vier weken voordat een wijziging van de Algemene Voorwaarden van kracht wordt via de factuur, direct mail, e-mail, interactieve voice-response, de Website of op andere wijze van de wijziging op de hoogte stellen. Een exemplaar van de gewijzigde Algemene Voorwaarden wordt op diens verzoek aan de Klant toegezonden.

 

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Aanbiedingen van Suprieur zijn vrijblijvend en gelden als een uitnodiging aan de Klant zich aan te melden voor de Diensten. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Suprieur de aanmelding van de Klant aanvaardt, welke aanvaarding kan blijken uit het feit dat de Klant in staat wordt gesteld gebruik te maken van de Dienst.

3.2 De Klant verstrekt aan Suprieur bij de aanmelding voor de Diensten juiste en volledige gegevens, waaronder zijn naam, adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. De Klant (natuurlijke persoon) verklaart ten minste achttien (18) jaar oud te zijn en het recht en het vermogen te hebben om de Overeenkomst aan te gaan.

3.3 De Klant zal binnen een week na wijziging van de in artikel 3.2 bedoelde gegevens Suprieur schriftelijk van die wijziging op de hoogte stellen.

3.4 Indien de Klant een natuurlijke persoon is, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, kan hij de Overeenkomst binnen zeven (7) werkdagen nadat deze tot stand is gekomen via een daartoe strekkende kennisgeving aan Suprieur ontbinden, tenzij de Klant binnen deze termijn daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van de Dienst, in welk geval Suprieur wordt geacht met toestemming van de Klant met de uitvoering van de Overeenkomst te zijn begonnen.

 

4. BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENSTEN

4.1 Bij oplevering van de Diensten bestaat de mogelijkheid dat bestaande diensten en/of de te activeren Diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn (bijvoorbeeld als de Klant van een andere provider naar Suprieur overstapt). Suprieur is hiervoor niet aansprakelijk.

4.2 Suprieur garandeert niet dat de Diensten continu of zonder storingen beschikbaar zullen zijn, mede omdat zij hiervoor afhankelijk is van Dienstenaanbieders. Suprieur garandeert geen minimum snelheid of capaciteitswaarden van de Diensten.

4.3 De Telefoondienst maakt gebruik van breedbandinternet voor het tot stand brengen van telefoongesprekken. Wanneer een dergelijke internetverbinding niet beschikbaar is op het adres van de Klant waar de Aansluitapparatuur is aangesloten kan de Klant niet bellen of gebeld worden. Ten behoeve van de Telefoondienst draagt de Klant zorg voor een permanent beschikbare internetverbinding, als hierboven bedoeld, van voldoende kwaliteit. De Klant kan daartoe kiezen voor de Internetdienst van Suprieur of voor een dienst van een andere aanbieder. Indien de internetverbinding niet wordt verzorgd door Suprieur is Suprieur op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en het functioneren van de internetverbinding en de gevolgen daarvan voor de beschikbaarheid en het functioneren van de Telefoondienst.

4.4 De Klant dient storingen in de werking van de Diensten zo spoedig mogelijk aan Suprieur te melden en de door Suprieur gevraagde informatie te verstrekken. Suprieur zal zich naar redelijkheid inspannen de door de Klant gemelde storingen en klachten binnen een redelijke termijn te onderzoeken en waar mogelijk te verhelpen dan wel de desbetreffende Dienstenaanbieder over de storing te informeren.

4.5 De kosten van het oplossen van storingen en door storingen veroorzaakte schade kunnen door Suprieur aan de Klant in rekening worden gebracht indien ten onrechte een storingsmelding is gedaan, de storing is veroorzaakt door verwijtbaar handelen of nalaten van de Klant of de Klant onvoldoende medewerking verleent bij het oplossen van de storing.

4.6 Suprieur kan de Diensten of delen daarvan tijdelijk onderbreken of beperken voor het oplossen van storingen of ten behoeve onderhoud, vervanging of wijziging van netwerken, systemen of andere met de levering van de Diensten samenhangende onderdelen. Suprieur zal de duur van onderbrekingen en beperkingen zoveel mogelijk beperken en de Klant voor zover redelijkerwijs mogelijk vooraf over onderbrekingen en beperkingen inlichten.

4.7 Suprieur kan de toegang tot delen van of toepassingen op internet tijdelijk of permanent beperken voor zover dat noodzakelijk is voor de handhaving van de kwaliteit, betrouwbaarheid of veiligheid van de Internetdienst, of indien daartoe een wettelijke plicht bestaat.

4.8 Suprieur behoudt zich het recht voor het gebruik van de Telefoondienst vanaf bepaalde locaties of naar bepaalde bestemmingen of telefoonnummers uit te sluiten.

 

5. GEBRUIK VAN DE DIENSTEN

5.1 De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat van de aan hem geleverde Diensten wordt gemaakt, ongeacht of dat gebruik plaatsvindt door de Klant zelf of door derden, en ongeacht of dat gebruik plaatsvindt met of zonder toestemming van de Klant.

5.2 Indien Suprieur aan de Klant toegangscodes ter beschikking stelt, zal de Klant deze toegangscodes geheim houden. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik, bevoegd of onbevoegd, van de aan hem ter beschikking gestelde toegangscodes. Indien een onbevoegde toegang heeft gekregen tot de toegangscodes, of indien de Klant vermoedt dat dit het geval is, zal hij dat zo spoedig mogelijk aan Suprieur melden.

5.3 De Klant zal de Diensten uitsluitend afnemen voor eigen gebruik en niet voor commerci묥 of bedrijfsmatige doeleinden. De Klant zal de Diensten niet doorleveren of anderszins aan derden ter beschikking stellen.

5.4 Ongestoord gebruik van de Telefoondienst in combinatie met alarmeringssystemen, point of sale betaalautomaten (PIN-automaten) of vergelijkbare systemen wordt door Suprieur niet gegarandeerd. Suprieur adviseert Klanten die gebruik wensen te maken van een alarmeringssysteem, point of sale betaalautomaat (PIN-automaat) of vergelijkbare systemen om in dergelijke gevallen contact op te nemen met Klantenservice.

5.5 Gesprekken naar de alarmdienst 112 worden doorgeleid naar de Nederlandse regionale alarmcentrale van de regio behorende bij het kengetal van de woon- of vestigingsplaats van de Klant, ook wanneer de Klant de Diensten gebruikt vanaf een locatie in het buitenland of buiten de regio van zijn woon- of vestigingsplaats. Indien aan de alarmdienst 112 adresgegevens worden verstrekt zijn dat te allen tijde de adresgegevens van het woon- of vestigingsadres van de Klant. Toegang tot alarmdiensten is niet beschikbaar indien de ten behoeve van de Telefoondienst gebruikte internetverbinding of de stroomvoorziening van de Aansluitapparatuur is onderbroken.

5.6 De Klant zal de Diensten uitsluitend op rechtmatige wijze gebruiken en in overeenstemming met het toepasselijke recht, deze Algemene Voorwaarden en door Suprieur gegeven redelijke aanwijzigen en instructies. In het bijzonder zal de Klant de Dienst niet gebruiken voor:

5.6.1 het ongeautoriseerd openbaar maken of verveelvoudigen van auteursrechtelijk beschermd materiaal, of het anderszins inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten,

����� 5.6.2 het zonder toestemming versturen van ongevraagde berichten (spam),

����� 5.6.3 het stelselmatig opzettelijk lastigvallen van anderen (stalking),

����� 5.6.4 het opzettelijk verspreiden van virussen of andere schadelijke software,

����� 5.6.5 het verspreiden of downloaden van kinderpornografie of anderszins strafbaar materiaal,

����� 5.6.6 het opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in computersystemen (hacking), of

����� 5.6.7 het verstoren van de goede werking van communicatienetwerken en computersystemen.

5.7 Indien de Klant handelt in strijd met de gebruiksbepalingen in art. 5 van deze Algemene Voorwaarden is Suprieur gerechtigd een onmiddellijk opeisbare boete aan de Klant in rekening te brengen van 2500 Euro, onverminderd het recht van Suprieur tot het vorderen van schadevergoeding.

5.8 Suprieur controleert de via de Internetdienst ontvangen of verstuurde informatie niet op virussen, spam en andere schadelijke of ongewenste software en informatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Suprieur aanvaardt terzake dan ook geen aansprakelijkheid. Onverminderd het voorgaande behoudt Suprieur zich het recht voor om berichten, waarvan zij in redelijkheid meent dat deze een onrechtmatig of onbetamelijk karakter hebben, niet te verwerken en van haar systemen te verwijderen.

5.9 Voicemailberichten worden 30 dagen bewaard, waarna zij definitief van de systemen van Suprieur worden verwijderd en niet langer toegankelijk zijn voor de Klant. E-mailberichten worden 6 maanden bewaard, waarna zij definitief van de systemen van Suprieur worden verwijderd en niet langer toegankelijk zijn voor de Klant. Het aantal voicemailberichten dat gelijktijdig voor de Klant kan worden opgeslagen is beperkt tot maximaal 20 berichten of een totale duur van maximaal 100 minuten. De totale omvang van de e-mailberichten die gelijktijdig voor de Klant kan worden opgeslagen is beperkt tot maximaal 20 MB.

 

6. AANSLUITING, APPARATUUR EN SOFTWARE

6.1 Aansluitapparatuur blijft te allen tijde eigendom van Suprieur en wordt voor de duur van de Overeenkomst aan de Klant in bruikleen gegeven. De Klant zal de Aansluitapparatuur uitsluitend gebruiken ten behoeve van het gebruik van de Diensten. De Klant houdt Aansluitapparatuur zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat en zal daarop of daarin geen wijzigingen aanbrengen. De Klant zal de Aansluitapparatuur alleen gebruiken in overeenstemming met de daarbij verstrekte gebruiksdocumentatie en overeenkomstig redelijke aanwijzingen van Suprieur. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van beschadiging, verlies, diefstal of verduistering van de Aansluitapparatuur.

6.2 Suprieur is gerechtigd om te allen tijde van de Klant een waarborgsom te verlangen in verband met de bruikleen van de Aansluitapparatuur. Te harer keuze kan Suprieur besluiten deze waarborgsom aan de Klant terug te betalen v��r het einde van de Overeenkomst. Een dergelijke vroegtijdige terugbetaling van de waarborgsom laat de verplichtingen van Klant ten aanzien van het gebruik van de Aansluitapparatuur echter onverlet en de Klant zal voorts onverminderd verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van beschadiging, verlies, diefstal of verduistering van de Aansluitapparatuur zijn.

6.3 De Klant zal de door Suprieur verstrekte Aansluitapparatuur binnen twee weken na be멮diging van de Overeenkomst in goede staat en met alle toebehoren (zoals kabels en documentatie) terugsturen aan Suprieur. De kosten van het terugsturen van de Aansluitapparatuur komen voor rekening van de Klant.

6.4 Suprieur is niet verantwoordelijk voor het verschaffen of onderhouden van, of het oplossen van storingen in Klantapparatuur. Het is niet toegestaan Klantapparatuur op de Aansluiting aan te sluiten die niet voldoet aan de wettelijke vereisten.

6.5 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot apparatuur, software en gebruikersdocumentatie die als onderdeel van een of meerdere Diensten zijn geleverd, berusten bij Suprieur of haar licentiegevers. De Klant verkrijgt een niet-exclusief, niet overdraagbaar recht om de software en bijbehorende gebruikersdocumentatie en/of apparatuur voor de duur van de Overeenkomst te gebruiken voor de Diensten. De Klant accepteert de licentievoorwaarden behorende bij de ter beschikking gestelde Apparatuur en/of software.

6.6 Het is de Klant niet toegestaan wijzigingen in of toevoegingen aan de software te (laten) brengen. De Klant is niet bevoegd zonder uitdrukkelijke toestemming van Suprieur de software te kopi벥n, te reproduceren, te verzenden, te verspreiden of van de software afgeleide vormen te cre벥n.

6.7 De Overeenkomst strekt niet tot eigendomsoverdracht van de (onderdelen van de) Aansluiting.

6.8 De Klant zal de Aansluiting zorgvuldig behandelen, daarin geen wijzigingen aanbrengen en de Aansluiting niet verplaatsen of verwijderen. De Klant zal de op de (onderdelen van de) Aansluiting vermelde typenummers, serienummers, logo�s en/of andere markeringsmiddelen onverlet laten.

6.9 Indien de Aansluiting of apparatuur door een medewerker van Suprieur of een door Suprieur ingeschakelde derde wordt ge﮳talleerd, verschaft de Klant hun toegang tot het installatieadres en alle overige benodigde medewerking. Suprieur geeft geen garantie dat de Aansluiting of de apparatuur na installatie naar behoren functioneert en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake.

6.10 Tijdens de installatie wordt waar mogelijk rekening gehouden met redelijke wensen van de Klant.

6.11 Tijdens de installatie kunnen aanpassingen plaatsvinden in bestaande software van de Klant. Suprieur garandeert niet dat de systeemfuncties en software van de Klant na de installatie naar behoren functioneren. Suprieur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake.

 

7. NUMMERS & ADRESSEN

7.1 Ten behoeve van de Telefoondienst kan de Klant gebruik blijven maken van het bestaande telefoonnummer dat hij in gebruik heeft bij een andere aanbieder. De Klant draagt er zorg voor dat de overeenkomst met die andere aanbieder wordt be멮digd en machtigt Suprieur het bestaande telefoonnummer te porteren naar de Telefoondienst. Indien de Klant niet zijn bestaande nummer wenst te behouden of indien nummerbehoud niet mogelijk is, wijst Suprieur een nieuw telefoonnummer toe.

7.2 Suprieur is gerechtigd een nummer te wijzigen in geval van wijzigingen in het nationaal nummerplan of nummertoewijzing door de daartoe bevoegde autoriteiten, in geval van wijzigingen in de Dienst of het netwerk van Suprieur of Dienstenaanbieders of in geval van andere omstandigheden die nummerwijziging noodzakelijk maken. Suprieur zal een dergelijke nummerwijziging normaliter niet eerder doorvoeren dan drie maanden nadat de wijziging is bekend gemaakt, tenzij een eerdere wijziging in de gegeven omstandigheden noodzakelijk is.

7.3 Indien de Klant verhuist naar een woon- of vestigingsadres buiten het netnummergebied waartoe zijn bestaande telefoonnummer behoort en hij van de Telefoondienst gebruik blijft maken, zal Suprieur aan de Klant een ander telefoonnummer toewijzen behorende bij het netnummergebied van zijn nieuwe woon- of vestigingsadres.

7.4 Suprieur wijst aan de Klant ten behoeve van de Internetdienst een IP-adres toe. De Klant is verplicht het door Suprieur toegewezen IP-adres te gebruiken. Suprieur maakt gebruik van automatisch toegewezen dynamische IP-adressen waardoor een aan de Klant toegewezen IP-adres te allen tijde kan veranderen, zonder dat de Klant daarover vooraf wordt geﮦormeerd.

7.5 Suprieur wijst de Klant ten behoeve van de Internetdienst een of meer e-mailadressen toe. Suprieur kan te allen tijde de toegewezen e-mailadressen wijzigen. Suprieur zal de wijziging van een e-mailadres drie maanden voor de beoogde wijziging bekendmaken, tenzij dit redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht.

 

8. TARIEVEN EN BETALING

8.1 Suprieur brengt voor de levering van de Diensten vergoedingen en kosten in rekening aan de hand van de tarieven die gelden op het moment dat van de Diensten gebruik is gemaakt. Suprieur kan de geldende tarieven te allen tijde wijzigen. De geldende tarieven worden bekendgemaakt op de Website, in advertenties of publicaties dan wel op andere wijze en zijn bij de Klantenservice op te vragen. Alle vermelde tarieven zijn in Euro�s en inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

8.2 Eens per maand stelt Suprieur de Klant via de Website een elektronische factuur ter beschikking. Periodiek verschuldigde gebruiksonafhankelijke vergoedingen worden in periodieke termijnen voorafgaand aan de periode waarop de vergoeding betrekking heeft geﮤ. Gesprekskosten worden maandelijks achteraf doorgaans in de eerste vijf dagen van de maand volgend op de maand waarop de vergoeding betrekking heeft geﮤ. Suprieur is gerechtigd om aansluitkosten en administratiekosten in rekening te brengen. Eenmalige vergoedingen worden vooraf of direct na het verschuldigd worden daarvan geﮤ. Alle vergoedingen en kosten worden geﮤ door middel van automatisch incasso door of namens Suprieur. Suprieur is te allen tijde gerechtigd de incassofrequentie te wijzigen.

8.3 Ten behoeve van automatisch incasso houdt de Klant een bankrekening aan bij een Nederlandse financi묥 instelling. De Klant zorgt voor voldoende saldo op de voor incasso bestemde bankrekening. Indien automatisch incasso van verschuldigde vergoedingen wordt geweigerd of geannuleerd is de Klant vanaf dat moment zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf het moment dat de Klant in verzuim is heeft Suprieur het recht wettelijke rente alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijk incassokosten bij de Klant in rekening te brengen. Daarnaast is Suprieur gerechtigd voor iedere geweigerde of geannuleerde incasso administratiekosten ter hoogte van vijf Euro in rekening te brengen.

8.4 Indien de Klant van mening is dat het bedrag van een automatisch incasso onjuist is zal de Klant dit binnen dertig dagen nadat het incasso heeft plaatsgevonden schriftelijk en onderbouwd aan Suprieur kenbaar maken. Na eerdergenoemde periode van dertig dagen wordt de Klant geacht geen bezwaar te hebben tegen het incasso. Behoudens tegenbewijs geldt de administratie van Suprieur als bewijs voor de betalingsverplichtingen van de Klant.

8.5 In aanvulling op hetgeen elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is Suprieur gerechtigd om te allen tijde van de Klant een waarborgsom of tussentijdse betaling te verlangen en/of het gebruik van de Diensten tot een bepaalde kredietlimiet te beperken. De waarborgsom kan door Suprieur worden aangewend ter verrekening van opeisbare vergoedingen en kosten die niet door de Klant zijn voldaan of ter vergoeding van iedere schade die is ontstaan als gevolg van een aan de Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.

8.6 Onverminderd het bepaalde in art. 8.5 en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met de Klant overeengekomen, kan Suprieur een kredietlimiet hanteren van honderdveertig (140) Euro per maand. Indien de Klant meent meer gebruik van de Diensten te zullen maken dan de voornoemde kredietlimiet toestaat, kan de Klant tegen vooruitbetaling van een door Suprieur te bepalen bedrag een ruimere kredietlimiet met Suprieur overeenkomen.

8.7 Een beroep op opschorting of verrekening door de Klant, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is uitgesloten.

 

9. DUUR, BEˉNDIGING EN OPSCHORTING

9.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen contractperiode (te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen). Na het verstrijken van de overeengekomen contractperiode zal de Overeenkomst stilzwijgend worden verlengd voor een onbepaalde duur, behoudens opzegging door een der partijen tegen het einde van de contractperiode met in achtneming van een opzegtermijn van een maand. Na stilzwijgende verlenging kan elk der partijen de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

9.2 Indien de Klant verhuist naar een ander adres eindigt de Overeenkomst met inachtneming van artikel 9.1 op de eerst mogelijke datum, waarbij de Klant verplicht is tot betaling ineens van tot het einde van de looptijd van de Overeenkomst verschuldigde vergoedingen en kosten, tenzij de Klant op zijn nieuwe adres met Suprieur een nieuwe overeenkomst aangaat voor levering van Diensten, in welk geval de Overeenkomst zonder verdere betalingsverplichtingen voor de Klant eindigt op het moment dat de nieuwe overeenkomst ingaat.

9.3 Onverminderd het bepaalde in de wet, kan Suprieur met onmiddellijke ingang, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade die als gevolg daarvan ontstaat, en zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de Overeenkomst be멮digen of de levering van Diensten be멮digen, wijzigen, onderbreken, opschorten of beperken indien:

����� 9.3.1 de Klant handelt in strijd met de gebruiksbepalingen in art. 5 van deze Algemene Voorwaarden of indien Suprieur vermoedt dat dit het geval is,

����� 9.3.2 de Klant in staat van faillissement verkeert of zijn faillissement is aangevraagd, met betrekking tot de Klant surs顮ce van betaling is verleend of aangevraagd, de Klant om schuldsanering in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen heeft verzocht, de Klant handelingsonbekwaam is of de Klant onder bewind is gesteld,

����� 9.3.3 Suprieur, ondanks redelijke inspanningen daartoe, de Klant niet op het door hem opgegeven adres of telefoonnummer kan bereiken,

����� 9.3.4 de Klant zijn betalingsverplichtingen of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, of Suprieur in redelijkheid kan verwachten dat hij die verplichtingen niet zal nakomen, of

����� 9.3.5 dat noodzakelijk is ter waarborging van de veiligheid of integriteit van het netwerk of de systemen van Suprieur of een Dienstenaanbieder gedurende een noodsituatie.

9.4 Suprieur zal de haar uit hoofde van artikel 9.3 toekomende bevoegdheden niet in strijd met dwingendrechtelijke wetsbepalingen uitoefenen en zich naar redelijkheid inspannen de Klant voorafgaand, dan wel achteraf in kennis stellen van de uitoefening van deze bevoegdheden.

9.5 Indien de Klant voor het verstrijken van de initi묥 termijn de Overeenkomst be멮digt, of indien Suprieur de overeenkomst be멮digt op grond van art. 9.3 van deze Algemene Voorwaarden voordat de initi묥 termijn van de Overeenkomst is verstreken, is de Klant verplicht tot betaling ineens van de gedurende de resterende looptijd verschuldigde periodieke vergoedingen.

9.6 Suprieur kan, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding, de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van een maand opzeggen indien Suprieur de levering van een of meerdere Diensten algeheel staakt.

 

10. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

10.1 Suprieur is niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor schade die is ontstaan als gevolg van de levering of het gebruik van de Diensten, behoudens voor zover in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald.

10.2 Suprieur is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan als gevolg van een haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.

10.3 Suprieur is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, waaronder begrepen schade als gevolg van het niet of niet volledig beschikbaar zijn van de Diensten, verlies of beschadiging van gegevens, onjuiste of onvolledige informatie op de Website en derving van inkomen, winst of omzet.

10.4 Iedere aansprakelijkheid van Suprieur is beperkt tot ten hoogste het bedrag van de laatste maandfactuur die door de Klant is voldaan.

10.5 De beperkingen van aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden blijven buiten toepassing voor zover de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Suprieur.

10.6 De Klant vrijwaart Suprieur voor aanspraken van derden, en voor daarmee samenhangende kosten (inclusief kosten van juridische bijstand), voor zover deze aanspraken verband houden met (i) het gebruik van de aan de Klant geleverde Diensten, of (ii) een aan de Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.

 

11. PERSOONLIJKE INFORMATIE

11.1 Persoonlijke informatie zoals bedoeld in dit artikel 11 omvat onder meer:

����� 11.1.1 persoonsgegevens van de Klant, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, rijbewijsnummer, paspoortnummer, en het nummer van enig ander legitimatiebewijs;

����� 11.1.2 details en status van alle rekeningen van de Klant bij Suprieur of bij de aan Suprieur gelieerde rechtspersonen;

����� 11.1.3 het kredietverleden van de Klant, inclusief gegevens betreffende de kredietwaardigheid of het kredietlimiet van de Klant;

����� 11.1.4 gegevens betreffende de kredietwaardigheid of de kredietcapaciteit van de Klant; en

����� 11.1.5 verkeersgegevens betreffende het gebruik door de Klant van de Diensten.

11.2 De Klant gaat ermee akkoord dat, en machtigt Suprieur en de aan haar gelieerde rechtspersonen om persoonlijke informatie van de Klant te verwerken, doen verwerken en uit te wisselen met vertegenwoordigers van Suprieur, aan haar gelieerde rechtspersonen, kredietregistratie-instanties, kredietverstrekkers, erkende financi묥 instellingen, Dienstenaanbieders, zijn zakelijke referenties of werkgever(s), een en ander met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving, ten behoeve van de volgende doeleinden:

����� 11.2.1 het toepassen van het kredietbeleid van Suprieur op de aanmelding van de Klant voor de Diensten en op het gebruik van de Diensten door de Klant;

����� 11.2.2 voor het lopend kredietbeheer van de rekening(en) van de Klant bij Suprieur of aan Suprieur gelieerde rechtspersonen, inclusief het innen van achterstallige betalingen;

����� 11.2.3 het lopend onderhoud van kredietgegevens die op de Klant betrekking hebben;

����� 11.2.4 ontwikkeling, onderzoek en promotie van producten en diensten van Suprieur of aan haar gelieerde rechtspersonen; en

����� 11.2.5 het mogelijk maken dat de Diensten aan de Klant wordt geleverd.

11.3 Verwerking van verkeersgegevens vindt plaats met inachtneming van de beperkingen die voorvloeien uit de geldende telecommunicatiewetgeving.

11.4 De Klant geeft Suprieur toestemming zijn gegevens ter beschikking te stellen voor marketingdoeleinden, waaronder de mogelijkheid om op grond van de gegevens actief in te spelen op de behoefte van de Klant.

11.5 Suprieur zal voldoen aan verzoeken van bevoegde autoriteiten om persoonlijke informatie ter beschikking te stellen indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

11.6 De Klant machtigt Suprieur tot het aan een Dienstenaanbieder verstrekken van alle gegevens, kennisgevingen, aanstellingen en andere volmachten die Suprieur noodzakelijk acht om de Diensten te leveren.

 

12. OVERDRAAGBAARHEID

12.1 Suprieur kan haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan een derde.

 

13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

13.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen tussen de Klant en Suprieur over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst met betrekking tot de door Suprieur te leveren of geleverde diensten en zaken, voorzover die de Telefoondienst betreffen, kunnen zowel door de Klant als door Suprieur worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (website: www.degeschillencommissie.nl).

13.3 Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Klant zijn klacht eerst bij Suprieur heeft ingediend.

13.4 Het geschil moet uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

13.5 Wanneer de Klant een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is Suprieur aan deze keuze gebonden. Indien Suprieur een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de Klant vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Suprieur dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

13.6 De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

13.7 Uitsluitend de rechter te Amsterdam dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen met betrekking tot de Overeenkomst kennis te nemen, tenzij de Klant, indien hij niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, binnen een maand nadat een beroep op dit artikel is gedaan, het geschil aanbrengt bij een volgens het toepasselijke recht bevoegde andere rechter.

 

14. CONTACT

14.1 Met de Overeenkomst verband houdende schriftelijke correspondentie en kennisgevingen dienen per post te geschieden en te worden gericht aan het volgende adres:

����� Postbus 6011

������ 2001 HA Haarlem.

14.2 Suprieur is bereikbaar via het hierboven weergegeven adres en voorts via de volgende contactgegevens:

����� Klantenservice: telefoon 0900 � 787 7438

����� Website: www.suprieur.nl