Index

Ontbinding contract Pretium Telecom

Ontbinden vanaf 13 juni 2014.
Ontbinden (oud).
Misleiding, Oplichting, Onwettig handelen.
Voorbeeldbrief.
Coulance regeling.
Ontbinding mislukt.
Geschillencommissie Telecommunicatie.
Betaling weigeren.
Automatische incasso.
Eenmalige incasso.
Melding onterechte incasso.
Bankrekening blokkeren.
Bedrag terugboeken.
Incassobureau

Deze pagina geeft aan, hoe u moet handelen om van een nieuw ongewenst contract met Pretium Telecom af te komen. Dat hier een speciale pagina voor moet worden gemaakt, geeft al aan, dat dit bij het prettige Pretium Telecom vaak niet makkelijk gaat.
Veel nuttige informatie staat op de web-site van Consuwijzer.
Zeer uitgebreid (maar nog niet bijgewerkt m.b.t. de wetswijziging van 13 juni 2014) is de Telefoongids van HerrDoktorOetker, met achtergronden, aanwijzingen voor ontbinding van een (Pretium) contract en vele voorbeeldbrieven.
Op de web-site van VARA Kassa staat veel informatie over de lijdensweg m.b.t. Pretium (maar nog niet bijgewerkt m.b.t. de wetswijziging van 13 juni 2014).

Meestal komt een contract met Pretium Telecom tot stand door werving via de vaste telefoon, zonder dat u daarom heeft gevraagd en zonder dat u ooit eerder contact heeft gehad met Pretium Telecom. Dit wordt "koude werving" of "cold calling" genoemd. U wordt opgebeld met een "mooi" verhaal, waarna Pretium Telecom u vraagt of u via hen een nieuw telefoonabonnement wilt nemen. Alleen het korte gedeelte van het gesprek, waarin u toestemming geeft, wordt opgenomen en door Pretium bewaard. Dit "ja-woord" werd volgens de Wet Koop op Afstand als geldige handtekening onder het contract met Pretium erkend. Het wordt vaak "voicelog" of "wilsverklaring" genoemd.
Vanaf 13 juni 2014 heeft Pretium een schriftelijke bevestiging van de klant nodig voor een geldig nieuw contract!

Op 6 oktober 2014 heeft AVROTROS Radar naar aanleiding hiervan weer een uitzending aan Pretium besteed. Het opgenomen telefonische wervingsgesprek maakt nog eens duidelijk, hoe het komt, dat zoveel bejaarden zich door Pretium laten misleiden, terwijl ze helemaal niet bij KPN weg willen: "Pretium Telecom biedt een korting aan, u blijft op het netwerk van KPN en er verandert helemaal niets".
De uitzending laat zien, dat Pretium bejaarden wijs maakt, dat ze aan het contract vast zitten, zonder dat Pretium een schriftelijke bevestiging heeft, die sinds de nieuwe wet van 13 juni 2014 verplicht is.

Pretium verklaart desgevraagd, dat het drukken op de telefoontoets "1" ook geldt als schriftelijke bevestiging en laat de misleide bejaarden dit nu ook braaf aan het eind van de voicelog doen. Leuk verzonnen, maar niet iedere electronische bevestiging is gelijkwaardig met een schriftelijke bevestiging en daar zal geen rechter intrappen. Wel kan Pretium een eventuele boete hiermee vrijwel eindeloos uitstellen.

Wie vindt,dat de misleidende Pretium-praktijken eindelijk eens moeten worden gestopt, kan op http://petities.nl/petitie/stop-moedwillige-regelovertredende-telefonische-colportage-door-telecombedrijf-pretium een petitie ondertekenen, die minister Kamp oproept om de wet te handhaven en tegen Pretium op te treden.

Ontbinden vanaf 13 juni 2014.

Pretium Telecom bevestigt het telefonisch afsluiten van een contract door middel van een "Welkomstbrief". Vanaf 13 juni 2014 (zie Consuwijzer) is zo'n contract pas geldig als u het contract schriftelijk of via Email aan Pretium bevestigd hebt; u heeft daarna nog 14 dagen om alsnog te onbinden!

Helaas houdt ook nu Pretium zich weer niet aan de wet. Zowel bij de welkomstbrief vanaf 13 juni 2014 als bij de nieuwste Welkomstbrief vanaf .. december? 2014 voldoet Pretium niet aan de schriftelijkheidsvereiste.

In de welkomstbrief vanaf 13 juni 2014 gebruikt Pretium de formulering:

Ook als u onverhoopt toch wilt afzien van gebruik van Pretium Thuisbellen, kunt u ons dat binnen veertien dagen na ontvangst van deze brief laten weten.

De bedenktermijn is wel aangepast naar de wettelijke 14 dagen, maar geen spoor te bekennen van de vereiste schriftelijke bevestiging!
Pretium stelt, dat dat het drukken op de telefoontoets "1" ook geldt als schriftelijke bevestiging, maar inmiddels is zowel op de site van de Autoriteit Consument & Markt als van Consuwijzer deze Pretium-truc nadrukkelijk ontmaskerd:
Wordt er tijdens het hetzelfde telefoongesprek aan u gevraagd om op een bepaalde telefoontoets te drukken ter bevestiging van de overeenkomst? Of wordt u gevraagd "ja" te zeggen en wordt dat op band opgenomen? Dan hebt u nog niet schriftelijk ingestemd. Er is dan dus nog geen geldige overeenkomst tot stand gekomen.

Pretium heeft de boodschap uiteindelijk zelf enigszins begrepen en maakt momenteel gebruik van de Welkomstbrief vanaf .. december? 2014. Maar nog steeds geen spoor van de vereiste schriftelijke bevestiging. Pretium belt de klant nu kort na ontvangst van de Welkomstbrief nogmaals op en vraagt dan om bevestiging van de overeenkomst middels de beruchte telefoontoets "1".
Ook deze tweede truc gaat niet op. In de In de Memorie van Toelichting bij de wet artikel 230v lid 6 blz. 53 staat over de schriftelijkheidsvereiste te lezen:

Daarbij moeten de woorden "gevolg van het gesprek" ruim worden opgevat. Belt een handelaar de consument met het verzoek om terug te bellen, met als doel het sluiten van een overeenkomst op afstand, dan zal deze ook onder de regeling vallen. Een andere uitleg zou immers meebrengen dat de regeling eenvoudig kan worden omzeild.

Met een tweede vrijwillig gesprek op initiatief van de klant wordt dus niet voldaan aan de schriftelijkheidsvereiste! Een tweede afgedwongen gesprek op initiatief van het bedrijf (Pretium) zal dan zeker niet voldoen!

Omdat de klant het contract in beide gevallen niet schriftelijk heeft bevestigd, is er wettelijk dus nog geen contract en volgens de wet hoeft u dus ook niet te ontbinden. Toch is er reden om actie te ondernemen, want Pretium neemt zonder contract zomaar de telefoon van KPN over en is dan ook gerechtigd de lijn te blokkeren bijvoorbeeld vanwege vermeende wanbetaling.
Paniek is niet nodig, want de positie van de klant ten opzichte van Pretium is met nieuwe regelgeving ijzersterk:

Demente bejaarden zijn het slachtoffer van deze onwettige, misleidende werving door Pretium. Deze handelswijze moet zo snel mogelijk worden gestopt. Als zo'n "foute" welkomstbrief is ontvangen, worden daarom de volgende actie's aangeraden:

Ontbinden (oud).

Voor 13 juni 2014 zat u aan het contract met Pretium Telecom vast, als u niet tijdig reageerde op deze brief.
Pretium geeft in de welkomstbrief de mogelijkheid om telefonisch te ontbinden. Bij Pretium is dit geen betrouwbare methode. Pretium is telefonisch moeilijk te bereiken en ontkent vaak glashard, dat er ooit telefonisch is ontbonden. De consument heeft dan geen bewijs! Stuur bij Pretium dus altijd en zo snel mogelijk een aangetekende ontbindingsbrief met bevestiging ontvangst. En bewaar alle brieven, noteer de zend- en ontvang-datum. Noteer ook de datum van ieder telefoongesprek en neem bij voorkeur het gesprek op!

Misleiding, Oplichting, Onwettig handelen.

Niet meer van toepassing voor telefonische werving vanaf 13 juni 2014.
Misleiding, oplichting en onwettig handelen zijn vanwege de wervingsmethode van Pretium, een onverwacht telefoongesprek, moeilijk te bewijzen. Rechters zijn meer onder de indruk van standaardscripts van Pretium uit de onderste bureaula, dan van talloze klachten van gedupeerden. Gelukkig heeft TROS Radar met de verborgen camera vastgelegd, hoe misleidend het er in werkelijkheid toegaat bij een telefoongesprek.
Pretium heeft inmiddels een aantal "tekortkomingen", die op zich voldoende reden waren voor ontbinding, na boetes en veel tegenstrubbelen moeten aanpassen:

Let op: sommige gedupeerden denken, dat ze automatisch van Pretium af zijn, als ze het machtigingsformulier niet opsturen. Dat is dus niet zo!!! Pretium neemt het abonnement gewoon over en laat u 5 euro extra per maand betalen, zolang u geen toestemming geeft voor automatische incasso.
Alleen als u tijdig een aangetekende ontbindingsbrief met bevestiging ontvangst verstuurt, bent u (hopelijk) van Pretium af.

De wijzigingen vergemakkelijken het tijdig ontbinden van een ongewenst contract. Mocht Pretium dwarsliggen, dan zijn er een aantal argumenten om op te voeren in een ontbindingsbrief of bij de Geschillencommissie.

Een korte opsomming:

Voorbeeldbrief.

Niet meer van toepassing voor telefonische werving na 12 juni 2014.
Als de overeenkomst is afgesloten door iemand die zijn of haar keuze niet kon overzien, geeft Pretium Telecom een extra lange bedenktijd van 3 maanden om het abonnement op te zeggen. Pretium heeft deze regeling inmidddels echter danig aangescherpt en kan hierover heel erg moeilijk doen. Zie Coulance regeling..

AANTEKENEN MET BEVESTIGING ONTVANGST

Afzender:
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon


Aan:
Pretium B.V.
Amerikaweg 10
2035 RA Haarlem

Betreft: ontbinding met beroep op wet Koop op Afstand

Woonplaats, datum

Geachte heer, mevrouw,

Omstreeks .......... (datum invullen) werd ik gebeld door Pretium. Ik heb mij laten misleiden tot een overeenkomst met Pretium. Vervolgens kreeg ik een welkomstpakket van u, gedateerd .......... (datum invullen).
Hiermee bericht ik u dat ik voornoemde overeenkomst ontbind met een beroep op afdeling 9A boek 7 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de overeenkomsten op afstand. Genoemde wettelijke regeling biedt mij de mogelijkheid om een op afstand gesloten overeenkomst van dienstverlening binnen zeven werkdagen na ontvangst van de bevestigingsbrief te ontbinden.
(alleen voor "handelings onbekwaam", Pretium doet dan altijd moeilijk) Ik was niet in staat mijn keuze te overzien en mijn contract is jonger dan drie maanden. Mocht u van mening zijn, dat niet binnen zeven werkdagen is ontbonden, dan vraag ik u de overeenkomst daarom te ontbinden vanwege uw "Coulance regeling".

Ik had tot dat verkoopgesprek geen relatie met Pretium. Er is dus sprake van cold calling. Alleen al om die reden is mijn eventuele mondelinge machtiging tot automatische incasso niet rechtsgeldig. Zie de voorwaarden die Currence stelt aan de telefonische automatische incasso.
Voor de duidelijkheid, u heeft dus geen toestemming om geld van mijn bankrekening af te halen.

Er is bij de afsluiting van dit contract sprake geweest van misleiding en oneerlijke handelspraktijken, als vermeld in BW, boek 6, artikel 193.
Mocht u deze overeenkomst niet willen ontbinden of mocht de aansluiting reeds naar Pretium zijn overgezet, dan doe ik een beroep op het hiervoor genoemde artikel en vorder terugzetting naar de vorige provider en vergoeding van alle geleden schade en gemaakte kosten. Ik verzoek u ervoor te zorgen dat binnen 30 dagen alle door mij betaalde kosten door u zijn teruggestort op mijn bankrekening.

Indien u onverhoopt niet ingaat op dit verzoek tot ontbinding of terugzetting, dan verzoek ik u mij binnen 7 werkdagen de opname van het volledige wervingsgesprek toe te sturen. Deze opname wil ik niet op papier hebben. Ik wil een electronische kopie van deze opname. Die kunt u naar mijn huisadres sturen of naar mijn emailadres ....... (emailadres invullen).
Mocht uit het volledige wervingsgesprek blijken, dat er geen sprake is van misleiding, dan zal ik afzien van mijn voornemen, dit geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Telecommunicatie.

Ik verzoek u de ontvangst van deze brief schriftelijk aan mij te bevestigen.

Hoogachtend,

Coulance regeling.

Wanneer de overeenkomst is afgesloten door iemand die zijn of haar keuze niet kon overzien, geeft Pretium Telecom u een extra lange bedenktijd van 3 maanden om uw abonnement op te zeggen, zonder extra kosten. Ook de terugzetting wordt dan door Pretium Telecom verzorgd. Pretium brengt wel de kosten voor gebruik van de vaste telefoon tot aan de terugzetting naar de oude telecomaanbieder in rekening.
Voorheen kon dit zonder opgaaf van redenen, als u 72 jaar bent of ouder bent. Pretium heeft echter gemeend de voorwaarden aan te moeten scherpen. Nu wordt de regeling pas toegepast, als, na het oordeel van Pretium Telecom, een terecht verzoek gedaan is. Pretium was niet "coulant" bij toepassing van deze regeling en deed zo moeilijk mogelijk. Dat is er dus niet beter op geworden. Pretium verlangt nu bij de aangetekende ontbindingsbrief een vernederende verklaring van handelingsonbekwaamheid. Sluit bovendien een kopie identiteitsbewijs in ( identiteitskaart, paspoort). Als u namens gedupeerde ontbindt en de post naar uw eigen adres gestuurd wilt hebben, voeg dan ook een machtiging toe met handtekening gedupeerde. Kortom, moeizaam, moeilijk.
Zet de betaling via automatische incasso niet stop, want Pretium zal dan de terugzetting blokkeren of zelfs afsluiten!
Zie ook artikel op web-site van VARA Kassa.

Ontbinding mislukt.

Niet meer van toepassing voor telefonische werving vanaf 13 juni 2014.
Als u niet binnen 7 werkdagen na ontvangst van de welkomstbrief ontbindt, is de kans behoorlijk groot, dat Pretium niet ingaat op uw verzoek tot ontbinding. Pretium meldt dan in een antwoordbrief een aantal gewonnen rechtzaken en suggereert, dat u geen schijn van kans maakt om zonder betaling van het jaarabonnement af te komen.
Op dit moment wordt het tijd contact op te nemen met Consuwijzer, tel.nr. 088-0707070, om advies te vragen en een klacht tegen Pretium in te dienen. Consuwijzer is klantvriendelijk en behoorlijk deskundig; de klachten worden verzameld t.b.v. de Consumentenautoriteit, die Pretium sancties heeft opgelegd en dat bij veelvuldige klachten weer zal doen. Zeker doen!!

Er zijn verschillende mogelijkheden, om van Pretium af te komen of Pretium aan te klagen. De keuze hangt sterk af van de mate, waarin u gedupeerd bent door de handelswijze van Pretium, zoals b.v. dubbele abonnementskosten, alarmering via telefoon onmogelijk, mislukte verhuizing, enz.. Grofweg zijn er 5 mogelijkheden:

Geschillencommissie Telecommunicatie.

Belangrijk hierbij is, dat u het geschil aan de Commissie moet voorleggen binnen 30 dagen na ontvangst van de schriftelijke reactie van Pretium op uw klacht of binnen 60 dagen, als Pretium niet reageert. U kunt u online aanmelden via http://www.sgc.nl/ en waarschijnlijk ook wel telefonisch via tel. 070-3105310. Selecteer voor de aanmelding de commissie "Telecommunicatie"!!

Om de consument een indruk te geven te geven van zijn kansen bij een geschil, heeft de commissie gedeelten uit belangrijke, eerder gedane uitspraken gepubliceerd. Deze zijn op de site te zien via de keuze's :Zoek naar eerdere uitspraken, Uitgebreid zoeken, Commissie: Telecommunicatie, Trefwoord: Ontbinding, Zoek....
Helaas heeft de commissie geen datum bij deze uitspraken geplaatst, wordt niet vermeld, om welk bedrijf het gaat en wordt maar een gedeelte van de uitspraak getoond. Bovendien zijn de uitspraken helaas behoorlijk verouderd en niet meer representatief voor recente uitspraken. Een aantal recente uitspraken zijn op deze site verzameld, zie Uitspraken Geschillencommissie.
Men kan ook zelf de volledige tekst van een uitspraak bij de commissie aanvragen.

De winstkansen zijn momenteel moeilijk te voorspellen. omdat er nog volop beweging zit in het standpunt van de commissie. Toch is een gang naar de commissie zeker het overwegen waard. Je hebt een behoorlijke kans, dat je het jaarabonnement uiteindelijk niet hoeft te betalen en ook het geschillengeld van 50 euro terugkrijgt. Als je verliest ben je het geschillengeld kwijt en ben je gebonden toch het jaarabonnement te betalen. Voordeel is, dat het Pretium veel geld en tijd kost, er zijn advocaatskosten en ze betalen een hoger geschillengeld,
Pretium is hardleers, maar heeft zelf ook inmiddels wel door, dat de Geschillencommissie duur is voor het bedrijf. Zo kan dreigen met een gang naar de Geschillencommissie al voldoende zijn voor een oplossing. Ook doen ze tegenwoordig vaak al in een vroeg stadium van de Geschillenprocedure een schikkingsvoorstel, waarbij de klant zonder kosten teruggezet wordt naar de oorspronkelijke provider en ook zijn geschillengeld vergoed krijgt. Hoe serieuzer het ingediende bezwaarschrift, hoe groter de schikkingskans/schikkingsbedrag. Alleen de makkelijke gevallen zal Pretium door laten gaan naar de commissie, zodat ze kunnen zeggen: zie je wel, we winnen iedere zaak en zijn wettig bezig. De Geschillenprocedure heeft als bijkomend voordeel, dat Pretium de aansluiting niet mag afsluiten, als je weigert te betalen, en dat Pretium ook geen incassoprocecedure mag opstarten.

Hoewel Pretium daar meestal geen geldige machtiging voor heeft zal Pretium via automatische incasso geld afschrijven. Als je betalingen ongedaan wilt maken en blokkeren, maak dan bij voorkeur gebruik van procedure volgens Melding onterechte incasso.
Men kan bovendien bij de oude telefoon-aanbieder of een andere telefoon-aanbieder vragen om de aansluiting zo snel mogelijk weer bij Pretium weg te halen. Zelfs als je terug wilt naar je oude provider, ben je dan binnen 2 maanden weer weg bij Pretium!!!!
Zie verder Documenten Geschillencommissie.

Betaling weigeren.

Hoewel Pretium daar geen geldige machtiging voor heeft zal Pretium via automatische incasso geld afschrijven. Om er voor te zorgen, dat Pretium niet kan afsluiten of portering kan weigeren, moet in dit geval eerst bij de oude telefoon-aanbieder of een andere telefoon-aanbieder gevraagd worden, om de aansluiting zo snel mogelijk weer bij Pretium weg te halen. Zelfs als je terug wilt naar je oude provider, ben je dan binnen 2 maanden weer weg bij Pretium!!!!
Pas als deze stap voltooid is, moet de procedure volgens Melding onterechte incasso gebruikt worden. Je hebt daarmee immers 13 maanden de tijd om het geld terug te laten boeken,

Automatische incasso.

Voor automatische incasso is bij koude werving schriftelijke toestemming vereist. Van de website van Currence, de eigenaar van het product automatische incasso, kunt u een consumentenbrochure downloaden, waarin o.a. staat:

U kunt een organisatie ook telefonisch machtigen. Daaraan zijn de volgende extra eisen verbonden:

Ook bij de nieuwe algemene voorwaarden van de ING (de bank, die voor Pretium de automatische incasso's afschrijft) zijn bovenstaande bepalingen opgenomen.

Pretium Telecom trekt zich hier niets van aan en incasseert zonder geldige machtiging van de consument. Dit is pure diefstal, maar tot begin 2010 geen reden voor banken of Currence, om Pretium sancties op te leggen.

Na vragen van mevr.Vos (PvdA) en vooral vervolgvragen van mevr. Gesthuizen (SP) heeft staatssecretaris Heemskerk dit probleem onlangs onderkend en heeft hij zowel de ING als Currence hierover een brief gestuurd (zie brief naar ING en brief naar Currence). In antwoord hierop stelt de ING dat Pretium Telecom heeft toegezegd deze werkwijze stop te zetten (zie antwoord van ING en antwoord van Currence). Of deze belofte ook zal gelden voor de Pretium-zusterbedrijven Suprieur B.V. en "Pretium Privilege" moet nog worden afgewacht.

Eenmalige incasso.

De eenmalige incasso wordt door een bedrijf gebruikt bij het incasseren van een eenmalig bedrag, zoals b.v. de borgsom voor het ATA-kastje vam Pretium Suprieur. Net als bij de automatische incasso heeft het bedrijf hiervoor een schriftelijke machtiging nodig. Zie ook de tekst en uitzending van VARA Kassa van 16 januari 2010.
Geld van een eenmalige incasso kan niet teruggeboekt (gestorneerd) worden, zoals bij automatische incasso. Terugboeken kan dan alleen via een Melding onterechte incasso, indien u de vereiste schriftelijke machtiging niet hebt gegeven.

Melding onterechte incasso.

Als Pretium Telecom via koude werving contact heeft gelegd en als u geen schriftelijke toestemming heeft gegeven voor automatische of eenmalige incasso, dan kunt u gebruikmaken van een "Melding onterechte incasso" (MOI-formulier). Uw bank kan u hiermee helpen; de rekeningnummers van Pretium Telecom zijn 86.70.341 (ING voorheen Postbank) en 661.433.099 (ING). U kunt daarmee alle onterechte afboekingen van de afgelopen 13 (was 12) maanden laten terugstorten.
Voor banken en Pretium is dit een vervelende handeling, omdat handmatig moet worden gecontroleerd of Pretium een geldige machtiging heeft. Op deze manier wordt de onrechtmatigheid van de incasso genadeloos vastgesteld. Houdt de rekening goed in de gaten en herhaal de procedure indien Pretium opnieuw incasseert. Opzet is nu wel bewezen. Als u hier na twee keer genoeg van krijgt, kunt u de bankrekening vervolgens blokkeren.

Sommige banken hebben de neiging om deze regel zogenaamd niet te kennen. Zij zijn echter verplicht hieraan mee te werken!
Enkele links voor "Melding onterechte incasso":

Bankrekening blokkeren.

U kunt de banknummers van Pretium Telecom, waarmee Pretium Telecom automatisch afschrijft, laten blokkeren. Uw bank kan u hiermee helpen. Alleen Pretium Telecom is dan niet meer in staat met uw bank/gironummer te werken, al het overige normale (en fatsoenlijke) betalingsverkeer vindt gewoon doorgang. De rekeningnummers van Pretium Telecom zijn 86.70.341 (ING voorheen Postbank) en 661.433.099 (ING).

Bedrag terugboeken.

U kunt het via automatische incasso door Pretium afgeschreven bedrag laten terugboeken (storneren). Dit kan tot 56 (was 30) dagen na de afschrijving. Uw bank kan u hiermee helpen.
Geld van een eenmalige incasso kan niet op deze manier teruggeboekt (gestorneerd) worden. Terugboeken kan dan alleen via een Melding onterechte incasso, indien u de vereiste schriftelijke machtiging niet hebt gegeven

Incassobureau

Via een incassobureau kan Pretium u onder druk zetten, door het te betalen bedrag via incassokosten verder op te laten lopen.
Beantwoord zo'n incasso-brief met minimaal één aangetekende brief aan het betreffende incassobureau, zie voorbeelden TROS Radar.
Vaak maakt Pretium gebruik van een incassobureau met de naam Gerecht Incasso B.V. in Haarlem. Dit is geen echt incassobureau, maar is Pretium zelf.
Volgens de Kamer van Koophandel (KvK) zijn de activiteiten per 11 januari 2007 gestaakt en pas per 2 october 2009 is het bedrijf weer actief. Dat Pretium in deze periode deze naam gebruikt is dus een vorm van misleiding. Volgens een medewerker van de KvK is het op dit moment een strafbaar feit om als bedrijf met een niet actief KvK nummer brieven te versturen.
Voor Pretium is dit nep-incassobureau een goedkope manier om klanten onder druk te zetten, Pretium doet dit bovendien door met idioot hoge kosten te dreigen (b.v. 800 euro). Om indruk te maken stuurt men soms een aangetekende brief. Ook probeert men u soms via een veel lager bedrag tot een schikking te verleiden. Een voorbeeld van de laatste incasso-dreigbrief, die Gerecht Incasso B.V. u zal toesturen, vindt u hier.
Toegestane tarieven en veel informatie is hier te vinden. Er zijn "klanten" die zich kennelijk op deze manier laten intimideren, maar het minimaliseert de kansen van Pretium bij de rechtbank.

Uiteindelijk zal Pretium al dan niet via een echt incassobureau dreigen met een incassoprocedure bij de rechtbank. Totnutoe is niet bekend, dat Pretium die stap ooit gezet heeft.
Als Pretium één van de overtredingen bij u heeft gemaakt, zoals beschreven bij Misleiding, Oplichting, Onwettig handelen, of als Pretium vanaf 13 juni 2014 u niet om een schriftelijke bevestiging heeft gevraagd, zal een deurwaarder of incassobureau uiteindelijk rechtsomkeert maken als u hem uw correspondentie met de heer Nyks laat zien.
Met de huidige reputatie van Pretium Telecom als veroordeeld wetsovertreder, rest haar heel weinig mogelijkheden om een serieuze incassoprocedure te beginnen. Uw in eerste instantie nadelige positie als eenling met een beperkte "schade" van circa 300 euro per jaar, keert zich nu tegen Pretium zelf. Het te incasseren restant van dat bedrag voor de rest van een lopend jaarabonnement weegt niet tegen de kosten van een incassoprocedure op.

Wie toch nog een dagvaarding krijgt, kan uitstel vragen (normale termijn is 4 weken), b.v. voor een (pro deo)-advocaat (advocaat is niet verplicht) of voor een verweer. Gratis juridische informatie of advies kan worden gevraagd bij Het Juridisch Loket .Voor een aantal argumenten, zie Documenten Kantonrechter.

Samenvattend: laat je niet intimideren.